- Forums - Sign Up - Reply - Search - Statistics -
www.mast-victims.org forum / Health / Fråga om vår strålmiljö
Author Message
agnes
# Posted: 16 Sep 2006 05:03
Reply 


Fråga om vår strålmiljö (skickat till alla riksdagspartier och några till)

För närvarande pågår det ett arbete hos Post- och telestyrelsen (PTS) i syfte att dela ut licenser för trådlöst bredband (WiMax). Tanken är att flera parallella nät skall upprättas i landets alla kommuner (se vidare http://www.pts.se/Nyheter/nyhet.asp?Itemid=6061).

WiMax-systemet har dock redan testats i Götene kommun där effekten blev att flera överkänsliga personer omedelbart fick fly från sina hem då sändningarna påbörjades. Erfarenheterna därifrån är att WiMax-strålningen är ännu mer ohälsosam för överkänsliga än vad 3G-strålningen är.

Precis som faller var vid utdelningen av 3G-licenser uppfyller inte PTS åtgärder de krav försiktighetsprincip ställer. Hälsoriskerna har t.ex. inte utretts i enlighet med EU:s riktlinjer. Detta trots att Sverige förbundit sig att tillämpa dessa riktlinjer vid alla åtgärder som vidtas av våra myndigheter och berör miljön eller människors hälsa. (Se Europeiska rådets resolution om användning av försiktighetsprincipen. Finns tillgänglig som bilaga III i Ordförandeskapets slutsatser från mötet i Nice 2000, http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/sv/ec/00400-r1.%20ann. s0.htm)

Miljöbalken ställer även krav på att bästa möjliga teknik skall användas om en verksamhet kan antas medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön (MB 2:3). Att strålnivåerna höjs vid en utbyggnad av WiMax-systemet och därmed försämrar vår strålmiljö kan inte ifrågasättas.

Så gott som alla hushåll kan redan i dag använda Internet via det trådbundna telenätet. Via ADSL erhåller också användaren en billigare, snabbare och tekniskt sett bättre lösning än den som WiMax-systemet kan erbjuda. Trådlöst bredband erbjuder inte heller någon funktionalitet som inte finns tillgänglig via dess trådbundna motsvarighet. WiMax erbjuder t.ex. ingen mobil kommunikation via Internet. Det är därför mycket svårt att se hur en utbyggnad av WiMax är förenlig med miljöbalkens krav på att bästa möjliga tekniken skall användas.

Frågan om vår strålmiljö har även debatterats i riksdagen. Även för de fall då strålnivåerna ligger långt under gränsvärdet uttalade sig miljöministern på följande sätt.

”Det som spelar roll och som SSI nu arbetar mycket med är att man i alla sammanhang ska få ned strålnivåerna så långt som över huvud tagit är möjligt. Man pratar ju om ”as low as reasonably achievable”, det vill säga att man alltid ska se till att göra det som en tumregel. Jag tycker att det är viktigt att vi i praktiken når ned till så låga strålnivåer vi kan, att vi följer forskningen och att vi är så öppna och transparenta som möjligt”. (Anf. 32 i interpellationsdebatt 2005/06:333. Finns tillgänglig på http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=101&bet=2005/06:114).

Har Ert parti för avsikt att verka för att miljölagstiftningen följs i denna fråga?

Mvh
Mats Dämvik

Juristfirman Unité
Kyrkogatan 22 A
434 30 Kungsbacka
Tel. 0300-10570
www.unite.se

agnes
# Posted: 16 Sep 2006 05:18
Reply 


Svaren som inkommit t o m 15/9
……………………………………………………………………………………………………………….

Centerpartiet

Hej Mats!
Tack för ditt mail.

Den forskning som idag finns kring strålningsrisker av t.ex. telemaster och telefoner är inte tillräcklig för att Centerpartiet ska se en anledning att stoppa utbyggnaden av 3G.

Men eftersom vi tar frågan om riskerna på allvar anser vi att det är det viktigt att vara försiktig.
Vi vill därför se en satsning på ökad forskning på området. Det är olyckligt att inte någon nationell miljöprövning genomförts innan utbyggnaden av 3G-master startade.
Miljöbalken bör revideras så att även elektromagnetisk strålning blir prövningsklassad.

Centerpartiet ser också positivt på ökat samarbete mellan operatörer där de i betydligt högre grad samutnyttjar master. Detta ger en både ekonomisk och miljömässig vinst.

Med vänlig hälsning

Malin Törnquist
Politisk sekreterare
malin.tornquist@centerpartiet.se
tfn 08-786 43 38

agnes
# Posted: 16 Sep 2006 05:19
Reply 


Hej Malin!

Tack för ditt svar. Jag håller verkligen med dig om att en nationell miljöprövning borde ha genomförts innan utbyggnaden av 3G startade. Min fråga gäller dock inte 3G (trådlös telefoni) utan WiMax (trådlöst bredband).
PTS har alltså för avsikt att dela ut licenser för ett helt nytt system; även denna gång utan att genomföra en nationell miljöprövning. Nu finns det dock tid att rätta till detta misstag och det är därför jag ställer min fråga.

Då det gäller forskningen har det inte redovisats en enda studie över hälsoeffekter vid exponering för den frekvens WiMax-systemet utstrålar. Det ända vi vet är att systemet givet upphov till ohälsa där det har testats (dvs i Götene kommun).

Frågan är då om man i detta läge bör försämra strålmiljön helt i onödan. Som jag nämnde i min tidigare fråga finns det bättre alternativ till bredbandskommunikation och som inte alls påverkar strålmiljön eller människors hälsa. Detta gäller trådbunden kommunikation. Det fasta telenätet är redan utbyggt till så gott som alla svenska hushåll och, där det inte redan är gjort, kan telestationerna uppgraderas för bredbandskommunikation som blir både billigare och bättre för användarna.

Som jag redan nämnt strider PTS planerade åtgärd mot såväl EG-rätten som miljöbalken. Min fråga är hur centerpartiet tänker agera i frågan.

Mvh
Mats Dämvik

agnes
# Posted: 16 Sep 2006 05:20
Reply 


FOLKETS VILJA har i sitt partiprogram bland annat följande punkter:

STOPP FÖR VIDARE UTBYGGNAD AV TRÅDLÖSA KOMMUNIKATIONSSYSTEM
En rad vetenskapliga studier visar att strålningen från moderna tekniker såsom mobiltelefoni, trådlösa telefoner (Dect), trådlösa nätverk (WLAN), digitala radiosystem (Tetra eller i Sverige kallat Rakel), trådlösa bredband (WiMAX, xMax) skadar allt levande. Eftersom de etablerade politiska partierna inte vill se och förstå eller göra något, så tänker vi verka för bättre folkhälsa genom att förhindra vidare utbyggnad av trådlösa tekniker samt minska nivåerna av den redan befintliga strålningen till dess att oberoende forskning säkerställt att de inte kommer att ge några negativa hälsokonsekvenser på sikt. Tills vidare kräver Folkets Vilja att gränsvärdet för tillåten mikrovågsstrålning omedelbart sänks till den nivå som rekommenderas av Salzburg Health Department i Österrike: 1 miljondels Watt per kvadratmeter i strålningstäthet (1µW/m2). Barn är mycket känsligare för elektromagnetisk strålning än vuxna. På dagis och skolor ska trådlösa system omgående tas bort. En utbyggnad med fiberoptisk teknik ska istället främjas.


FOLKETS VILJA värnar om den svenska offentlighetsprincipen och att miljöbalkens försiktighetsprincip skall tillämpas i alla samhällsfrågor.

Utförligare beskrivning finns på vår hemsida: www.folketsvilja.se


Med vänlig hälsning

Donald Forsberg

agnes
# Posted: 16 Sep 2006 05:21
Reply 


Kristdemokraternas svar på din fråga är otvetydigt ja.

Att trådlöst bredband utnyttjas för att nå en acceptabel överföringskapacitet i hela landet är viktigt, men det måste ske med ett större mått av miljöhänsyn än vad som t.ex. var fallet vid utdelningen av 3G-licenserna. Kristdemokraterna har riktat skarp kritik mot att
miljöaspekter saknades i den "skönhetstävlingen" och att krav på samordning uppställts först i efterhand. Det misstaget får inte upprepas.

mvh
Anders Hallberg
politiskt sakkunnig, Kristdemokraternas riksdagskansli

agnes
# Posted: 16 Sep 2006 05:22
Reply 


Socialdemokraterna

Hej Mats! Tack för ditt mail.

Vi Socialdemokrater för en aktiv dialog med de elöverkänsliga om de frågor du tar upp i ditt mail. Vi gör inte anspråk på att kunna allt och dessa kontakter är mycket värdefulla för oss i vårt arbete att göra Sverige till ett varmare, mer mänskligt land för alla. Nu närmast har två av våra
ledamöter gjort hembesök hos elöverkänsliga i Värmland för att möta de elöverkänsliga i den vardag de lever. Frågor som togs upp var tillgängligheten i vården, bemötandet av sjukvården och försäkringskassan, sjukersättningen och frågan om en fredad zon i varje kommun där de
elöverkänsliga kan uppleva hälsa. Mötet var mycket givande för våra ledamöter och vi kommer att bära med oss deras erfarenheter i vårt fortsatta arbete med att förbättra situationen för de elöverkänsliga.

Vi Socialdemokrater tar de elöverkänsligas situation på största allvar och vi gör mycket för att förbättra deras livssituation. Vi har gett Socialstyrelsen och Försäkringskassan i uppdrag att utforma och komma med förslag om en mer kvalitetssäkrad, enhetlig och rättssäker bedömning. Av Försäkringskassans årsredovisning för 2005 framgår att gemensamma processer, arbetsmetoder och tillämpningsstöd har vidareutvecklats i syfte att öka likformigheten i försäkringstillämpningen och en korrekt handläggning av försäkringen. Försäkringskassan har även satsat på fortsatta utbildningar, seminarier och diskussionsforum i syfte att öka
likformigheten i tillämpningen. Allt för att elöverkänsliga ska kunna känna sig trygga med att deras arbetsförmåga bedöms korrekt och likformigt över hela landet. Vi jobbar även i för att få till stånd ett mer sammanhållet forskningsprogram om EMS.

Med vänliga hälsningar

Robin Zachari
Socialdemokraterna (S)var Direkt

agnes
# Posted: 16 Sep 2006 05:23
Reply 


Intresserad av vår politik? Prenumerera på vårt nyhetsbrev, anmäl dig på
http://www.sap.se/Templates/Page____2655.aspx

agnes
# Posted: 16 Sep 2006 05:24
Reply 


Hej och tack för ditt svar. Det tycks dock föreligga något missförstånd. Ni svarade på en annan fråga än den jag ställde. Det är följande fråga jag önskar svar på.


För närvarande pågår det ett arbete hos Post- och telestyrelsen (PTS) i syfte att dela ut licenser för trådlöst bredband (WiMax). Tanken är att flera parallella nät skall upprättas i landets alla kommuner (se vidare http://www.pts.se/Nyheter/nyhet.asp?Itemid=6061).

WiMax-systemet har dock redan testats i Götene kommun där effekten blev att flera överkänsliga personer omedelbart fick fly från sina hem då sändningarna påbörjades. Erfarenheterna därifrån är att WiMax-strålningen är ännu mer ohälsosam för överkänsliga än vad 3G-strålningen är.

Precis som faller var vid utdelningen av 3G-licenser uppfyller inte PTS åtgärder de krav försiktighetsprincip ställer. Hälsoriskerna har t.ex. inte utretts i enlighet med EU:s riktlinjer. Detta trots att Sverige förbundit sig att tillämpa dessa riktlinjer vid alla åtgärder som vidtas av våra myndigheter och berör miljön eller människors hälsa. (Se Europeiska rådets resolution om användning av försiktighetsprincipen. Finns tillgänglig som bilaga III i Ordförandeskapets slutsatser från mötet i Nice 2000,
http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/sv/ec/00400-r1.%20ann. s0.htm)

Miljöbalken ställer även krav på att bästa möjliga teknik skall användas om en verksamhet kan antas medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön (MB 2:3). Att strålnivåerna höjs vid en utbyggnad av WiMax-systemet och därmed försämrar vår strålmiljö kan inte ifrågasättas.

Så gott som alla hushåll kan redan i dag använda Internet via det trådbundna telenätet. Via ADSL erhåller också användaren en billigare, snabbare och tekniskt sett bättre lösning än den som WiMax-systemet kan erbjuda. Trådlöst bredband erbjuder inte heller någon funktionalitet som inte finns tillgänglig via dess trådbundna motsvarighet. WiMax erbjuder t.ex. ingen mobil kommunikation via Internet. Det är därför mycket svårt att se hur en utbyggnad av WiMax är förenlig med miljöbalkens krav på att bästa möjliga tekniken skall användas.

Frågan om vår strålmiljö har även debatterats i riksdagen. Även för de fall då strålnivåerna ligger långt under gränsvärdet uttalade sig miljöministern på följande sätt.

"Det som spelar roll och som SSI nu arbetar mycket med är att man i alla sammanhang ska få ned strålnivåerna så långt som över huvud tagit är möjligt. Man pratar ju om "as low as reasonably achievable", det vill säga att man alltid ska se till att göra det som en tumregel. Jag tycker att det är viktigt att vi i praktiken når ned till så låga strålnivåer vi kan, att vi följer forskningen och att vi är så öppna och transparenta som möjligt".
(Anf. 32 i interpellationsdebatt 2005/06:333. Finns tillgänglig på http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=101&bet=2005/06:114).


Har Ert parti för avsikt att verka för att miljölagstiftningen följs i denna fråga?


Mvh
Mats Dämvik
……………………………………………………………………………………………………………..

Detta är de hittills inkomna svaren och det lär nog inte bli fler.

Your reply
Bold Style  Italic Style  Underlined Style  Image Link  URL Link 

» Username  » Password 
You can post anonymously by entering a nickname with no password (if that nickname has not been taken by another member) or by leaving both fields empty. If you have an account you can also log in from this page without posting a message.
 

These forums are running on light forum script miniBB™ © 2001-2020