News for Sweden

«First  ‹Previous   Page 26 of 27   Next›  Last» 

Till Polisen i Stockholms län: Anmälan om brott begätt af Sveriges statsminister ved uppbygnad af 3G-nettet
Sweden Created: 31 Oct 2005
Till Polisen i Stockholms län: Anmälan om brott begätt af Sveriges statsminister ved uppbygnad af 3G-nettet
Till Polisen

Anmälan om brott

Jag anmäler härmed den svenska statsledningen för brott och hemställer att polis och åklagare måtte utreda huruvida Sveriges statsminister, något statsråd i den svenska regeringen eller någon ledande företrädare för de myndigheter som är underställda regeringen gjort sig skyldiga till brott genom att underlåta att tillse att uppbyggnaden av det svenska 3G-nätet skett utan risk för människors hälsa.

På följande sidor redogörs för bakgrund och motivering till anmälan.


Fårösund den 27 september 2005

Jag polisanmäler den svenska statsledningen för brott och begär att polisen måste utreda huruvida Sveriges statsminister, något statsråd i den svenska regeringen eller någon ledande företrädare för de myndigheter som är underställd regeringen gjort sig skyldig till brott genom att underlåta att tillse att uppbyggnaden av det svenska 3G-nätet skett utan risk för människors hälsa.

Efter att två gånger ha läst boken ”Spelet om 3G” av Mona Nilsson och Marica Lindblad, vilken på ett övertygande sätt dels visar att myndigheter och regering ljuger och vilseleder i frågan om risker med 3G-utbyggnaden, dels redovisar resultat som tyder på allvarliga hälsorisker av exponering för mobilstrålning, skickade jag en förfrågan till SSI (Statens Strålskyddsinstitut). Boken ger klart och tydligt besked om att det endast finns en enda studie av påverkan av 3G och just den visar negativa effekter trots mycket kort exponering. Utöver det redovisas forskning som tyder på risk för cancer och för negativ påverkan i form av sömnproblem, huvudvärk, yrsel och hjärt-kärlproblem. Jag frågade därför om SSI kunde ge mig ett dokument med garantier där SSI påtog sig följden av eventuella skador orsakade av 3G-antennerna som finns i min omgivning.

Lars Mjönes, verksamhetsansvarig vid SSI svarade: - SSI kan naturligtvis inte ge några garantier av det slag du föreslår. Vi gör våra riskbedömningar utifrån den vetenskapliga kunskap som finns idag. Den kunskapen kan ändras i framtiden. SSI:s bedömning är att basstationer för mobiltelefoni inte orsakar några skadliga hälsoeffekter.

Jag fick med detta svar bekräftat det som står i boken: SSI döljer det faktum att man inte har någon grund för att påstå att det inte finns hälsorisker, samtidigt som man inte tar något som helst ansvar för konsekvenserna.

Efter kontakt med PTS fick jag uppgift om att sex 3G-sändare finns inom en radie av tusen meter med utgångspunkt från min familjs bostad.
Den närmaste är 200 meter från den balkongen, mitt i antennriktningen, där min inte ännu tvååriga dotter oftast ligger och sover sin middagssömn.

Jag har skäl att misstänka att regeringen och myndigheterna medvetet, kanske av rädsla för starka ekonomiska intressen, åsidosätter miljöbalkens försiktighetsprincip. Försiktighetsprincipen skall, även vid måttlig misstanke om hälsorisker, obönhörligen tillämpas. Dessutom innefattar den en omvänd bevisbörda: det är upp till industrin att visa att strålningen inte innebär risker för människor och miljö – något som de hittills sluppit från, trots många människors vittnesmål om hälsobesvär.

Varför vill regering och myndigheter inte ta till sig all den kunskap som bland annat en majoritet av de svenska forskare som är verksamma inom området besitter och som är mycket kritiska till nuvarande utveckling? Varför får endast samma ”experter”, med en garanterat okritisk och industrilojal uppfattning, göra bedömningar av risker? Varför upprepar man om och om igen samma lögner om att forskningen i dag inte kan säga att antennerna är skadliga, samtidigt som man döljer att mycket lite forskning gjorts på den dygnetruntexponering som vi alla utsätts för?

Jag begär nu därför att SSI offentligt redovisar:
- vilka publicerade forskningsresultat av dygnetruntexponering av strålning från dels 3G- och dels GSM-sändare ligger till grund för SSIs bedömning att strålning från basstationer för mobiltelefoni inte orsakar hälsoproblem?
- det finns i dag flera studier som visar dels 3-4 gånger ökad risk för cancer för boende i närhet av mobilantenner dels risk för huvudvärk, sömnproblem yrsel, hjärtproblem med mera. Många människor vittnar också om hälsobesvär. Mot bakgrund av den omvända bevisbördan i svensk miljölag, begär jag
att SSI redovisar vilka publicerade forskningsresultat som motbevisar dessa?

För 150 år sedan fann man i London att det i närheten av vissa brunnar uppträdde svåra fall a diarré med dödlig utgång. Man stängde av dessa brunnar för allmänheten, och infektionerna gick ner direkt. Först 30 år senare upptäckte Robert Koch kolerabacillen, som orsakat sjukdomarna, och sedan dröjde det ytterligare 70 år tills man helt förstått verkningssättet. Vi är idag i iakttagelsefasen, vi ser att mobilstrålningen orsakar sjukdomar, även om de exakta orsakssammanhangen ännu inte är klara. Varför lär man inte av historien? I stället väntar man på att allt skall bli utforskat och förklarat i minsta detalj. Under tiden kan en hälsokatastrof inträffa.

Det som får mig göra polisanmälan är att det förmodligen inte går att komma vidare på något annat sätt. Man har förutom att ljuga och vilseleda om forskningsläget och åsidosätta försiktighetsprincipen även nedvärderat, hela den demokratiska principen, att alla skall ha rätt att komma till tals.
3G tvingas fram utan att vare sig möjlighet till medbestämmande eller efterfrågan. Hela den svenska folkvalda regeringen medverkar till detta.

Donald Forsberg
Fårövägen 37
62035 Fårösund
donald.forsberg@tele2.se
0736-99 16 16
Click here to view the source article.
Source: Donald Forsberg. donald.forsberg@tele2.se

Court judgement: Mobile masts and aerials for 3G constitute an environmentally dangerous activity
Sweden Created: 30 Oct 2005
Mobile masts and aerials for 3G constitute an environmentally dangerous activity

Through the Environmental Court of Appeal (2005-10-12 case no: M 7485-04) it has now been determined that mobile masts and aerials for 3G constitute an environmentally dangerous activity according to the Environment chapter. Such activity will therefore have to happen in accordance with the chapter’s paragraphs and general consideration rules.

Background:
The question became topical in connection with the company Swedish UMTS-NET. Ltd appeal against an order from Miljönämnden in Landskrona about submitting information about the precise location of masts and aerials for 3G-mobiltelecommunication. According to the council’s view, aerials and masts for mobile telecommunication are covered by the environment chapter’s definition on environmentally dangerous activity. The council is then monitoring authority and can to prescribe an activity practician to submit all the information and documents that are needed for the monitoring.

The company appealed against the councils decisions to the County council for Skåne counties. The county council considered that aerials and masts for mobile telecommunication are an environmentally dangerous activity in the Environment chapter’s sense since it can not be said for certain that the electromagnetic radiation from the frequencies in question is harmless for people's health.

The company appealed against the County council’s decisions to The Environmental Court in Växjö district. The court considered, unlike the County council there was not a question of environmentally dangerous activity in the Environment chapter sense, since the radiation from base stations for mobile telecommunication is to weak, and according to current scientific findings, cannot harm the environment. That meant that aerials and masts for mobile telecommunication were not covered by the Environment chapter and that Miljönämnden in Landskrona did not have a right to conduct monitoring on the masts with the support of the Environment chapter.

The environment board in Landskrona appealed against Miljödomstolens decisions to Environmental Court of Appeal at Svea court of appeal. Environmental Court of Appeal established that an activity can be environmentally dangerous even if it is not dangerous for the environment. it is sufficient that the activity can mean a risk for harm to the environment, in order to be considered a environmentally dangerous activity in the Environment chapter’s sense. No actual effect needs to occur. It is enough if there is a risk for effect. Although the risk for harmful health effects caused by the radiation from mobile masts is small, it must be considered to constitute a risk for impact on the environment, the court stated. The court referred to experimental surveys of experiments on animal that, show that radio frequencies or non-ionizing radiation can cause behavior changes and disturbances in body functions. Here, it is unclear which research was the court had in mind. The court referred further to a statement by Swedish Radiation Protection Authority in the script “Radiation from base stations for mobile telecommunication” (2001: 3), that accepted that threshold values are exceeded at a few meter’s distance straight in front of the aerial's beams. Environmental Court of Appeal considered further that there exists risk because mobile masts can give course to psychic dread at nearby residential homes. Causing dread as a result of an activity is a form of lawlessness (illegality) that is covered by the environment chapter’s definition of environmentally dangerous activity.

Conclusion:
The Environmental Court of Appeal has thus laid down the law, that mobile masts and aerials for 3G are a environmentally dangerous activity according to the Environment chapter. It should be pointed out that the installation and use of mobile masts and aerials are not a condition duty activity, according to the chapter.
For such activity’s a planning permission is required, according to the planning law.
According to the current Environment chapter each town or rural area council has the responsibility for monitoring of non-condition duty peak activity. The council has a right to request the information needed in order to conduct the monitoring. It is also important to remark that the decision does not give any lead as to which protection measures etc. will be required for masts and aerials or if any such are required.

Mor information can be had from:
Tomas Löfgren, utredare, 08-729 72 63
24-10-05


Radiation from mobile + telepcommunications masts:
A base station for mobile telecommunication can concurrently work at several different frequency channels within its respective frequency band. For GSM-telecommunication the number of channels varies, normally between one and six, depending on how many members the station will serve. The “send-effect” is usually of the the magnitude of 10 W/channel. One telephone call uses such a frequency channel less than 1/8 of the time. Such a base station sends thus with the biggest “send-effect” when it concurrently serves eight telephone calls on each of its frequency channels. The total “send-effect” amounts to a maximumly of approximately 100 W.
Smaller base stations indoors, in sport halls, galleries and tunnels have in general low ”send-effect” and is not discussed more here.
UMTS will use two types of base stationes, one with send-effect of 20W/channel, mostly in urban areas, and 20W/channel in rural areas.
In theory 3 channels can be used, but in real life only one channels will be utilized.

As the masts/aerials mostly send their radiation beams straight forward, the effect will not be uniform in all directions. Most of the radiation is sent in a straight forward direction, while only a small amount of radiation is sent from the side lobes.
It is important to take considerations for this when calculating the radiation around the mast.
Common for all directions applies that the radio frequencies intensity subsides quickly with increased distance.
At distances further than approximately 5 m from the aerial the radiation subsides (W/m2) with the square of the distance from the actual mast/aerial. If the distance f.ex is three times further away the radiation becomes nine times weaker. Radiation power on ground level near a mast with a high placed aerial is low because the aerial has strong direction effect. Such an aerial gives gives maximum radiationon at ground level at a distance of 50-300 m from the mast. There the peak radiation there is low because of the W/m2 of the distance.
Click here to view the source article.

Retskendelse fra Miljööverdomstolen: Mobilmaster och antenner för 3G utgör miljöfarlig verksamhet
Sweden Created: 30 Oct 2005
Mobilmaster och antenner för 3G utgör miljöfarlig verksamhet

Genom en dom i Miljööverdomstolen (2005-10-12 mål nr M 7485-04) är det nu klarlagt att mobilmaster och antenner för 3G utgör miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Sådan verksamhet ska därför ske i enlighet med balkens mål och allmänna hänsynsregler.

Bakgrund
Frågan aktualiserades med anledning av att bolaget Svenska UMTS-nät AB överklagade ett föreläggande från Miljönämnden i Landskrona om att lämna ut information om lokaliseringen av master och antenner för 3G-mobiltelefoni. Enligt kommunens uppfattning omfattas antenner och master för mobiltelefoni av miljöbalkens definition på miljöfarlig verksamhet. Kommunen är då tillsynsmyndighet och kan förelägga en verksamhetsutövare att lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen.

Bolaget överklagande kommunens beslut till Länsstyrelsen i Skåne län. Även Länsstyrelsen ansåg att antenner och master för mobiltelefoni är miljöfarlig verksamhet i miljöbalkens mening eftersom det inte går att med säkerhet säga att den elektromagnetiska strålningen vid de frekvenser som var i fråga är oskadlig för människors hälsa.

Bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Miljödomstolen i Växjö tingsrätt. Domstolen ansåg i motsats till Länsstyrelsen att det inte är frågan om miljöfarlig verksamhet i miljöbalkens mening eftersom strålningen från basstationer för mobiltelefoni är så svag att den, enligt nuvarande vetenskapliga rön, inte kan medföra olägenhet för omgivningen. Det betydde att antenner och master för mobiltelefoni inte omfattas miljöbalken och att Miljönämnden i Landskrona inte har rätt att med stöd av miljöbalken utöva tillsyn över masterna.


Miljönämnden i Landskrona överklagade Miljödomstolens beslut till Miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. Miljööverdomstolen konstaterade att en verksamhet kan vara att beteckna som miljöfarlig även om den inte är farlig för miljön. Det är tillräckligt att verksamheten kan medföra olägenhet för omgivningen för att den ska anses vara miljöfarlig verksamhet i miljöbalkens mening. Någon faktisk påverkan behöver inte förekomma. Det räcker med risk för påverkan. Även om risken för hälsovådliga effekter orsakade av strålningen från mobilmaster är mycket liten måste den anses utgöra en risk för påverkan på omgivningen, menade domstolen. Domstolen hänvisade till undersökningar med djurförsök som visar att radiovågor eller icke-joniserande strålning kan orsaka beteendeförändringar och störningar i kroppsfunktioner. Här är det oklart vilken forskning som avses. Vidare hänvisade domstolen till ett uttalande av SSI i skriften ”strålning från basstationer för mobiltelefoni” (2001:3), att fastställda gränsvärden överskrids på enstaka meters håll rakt framför antennens strålande yta. Miljööverdomstolen ansåg vidare att det finns risk för att mobilmaster kan ge upphov till psykisk oro hos närboende. Oro till följd av en verksamhet är en form av olägenhet som täcks av miljöbalkens definition av miljöfarlig verksamhet.

Slutsats
Miljööverdomstolen har således fastslagit att mobilmaster och antenner för 3G är miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Det bör påpekas att byggande och användning av mobilmaster och antenner inte är tillståndspliktig verksamhet enligt balken. För sådan verksamhet krävs istället bygglov enligt plan- och bygglagen. För icke tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken utövar den aktuella kommunen tillsyn. Kommunen har rätt att begära den information som behövs för att utöva tillsynen. Det är också viktigt att anmärka att domen inte ger någon som helst ledning i frågan om vilka skyddsåtgärder etc. som master och antenner kan kräva eller om några sådana överhuvudtaget krävs.

Strålning från mobiltelefonmaster
En basstation för mobiltelefoni kan samtidigt arbeta vid flera olika frekvenskanaler inom sitt respektive frekvensband. Vid GSM-telefoni varierar antalet kanaler normalt mellan en och sex, beroende på hur många användare stationen ska betjäna. Uteffekten brukar vara av storleksordningen 10 W/kanal. Ett telefonsamtal disponerar en sådan frekvenskanal under 1/8 av tiden. En sådan basstation sänder således med största uteffekt om den samtidigt betjänar åtta telefonsamtal på vardera av sina frekvenskanaler. Den totala uteffekten uppgår maximalt till ca 100 W. Mindre basstationer inomhus i sportanläggningar, gallerior och tunnlar har i allmänhet låg sändareffekt och diskuteras inte närmare här.
Vid UMTS kommer det att användas två typer av basstationer med uteffekter på 10 W/kanal huvudsakligen i stadsmiljön och 20 W/kanal i landsbygd. Teoretiskt kan tre kanaler användas, men i praktiken kommer bara en kanal att utnyttjas.
Eftersom antennerna oftast har riktverkan utstrålas effekten inte likformigt i alla riktningar. Den mesta effekten koncentreras till antennens huvudstrålriktning medan mycket lite utstrålas i andra riktningar. Dessa förhållanden måste man ta hänsyn till då man beräknar strålningsstyrkan kring antennen. Gemensamt för alla riktningar gäller att radiovågornas intensitet avtar snabbt med ökande avstånd. På avstånd längre än ca 5 m från antennen avtar strålningsstyrkan (W/m2) med kvadraten på avståndet från själva antennen. Om avståndet t.ex. görs tre gånger längre så blir strålningsstyrkan nio gånger svagare. Strålningsstyrkan på marknivå nära en mast med en högt placerad antenn är låg eftersom antennen har stark riktningsverkan. En sådan antenn ger på marknivå maximal strålningsstyrka på ett avstånd av 50-300 m från mastfoten. Strålningsstyrkan i ett sådant maximum är låg på grund av det kvadratiska avståndsberoendet.
Ytterligare information lämnas av:
Tomas Löfgren, utredare, 08-729 72 63
24 oktober 2005
Click here to view the source article.
Source: Tomas Löfgren, utredare, 08-729 72 63

"Symptombeskrivning samt förekomst av IgE och positiv Phadiatop Combi" : Olle Johansen
Sweden Created: 21 Oct 2005
"Symptombeskrivning samt förekomst av IgE och positiv Phadiatop Combi hos personer med funktionsnedsättningen elöverkänslighet",
(="Description of symptoms as well as occurrence of IgE and positive Phadiatop Combi in persons with the physical impairment electrohypersensitivity", in Swedish), Medicinsk Access 2005; 1 (5): 58-63 http://www.medicinskaxess.se/nr5/eloverkanslighet5.pdf

Click here to view the source article.
Source: Holmboe G, Johansson O,

Domstol: Mobilmaster kan vara en miljöfara
Sweden Created: 14 Oct 2005
Nu tvingas mobiltelefonoperatörerna att lämna ut kartor över var mobilmaster och basstationer placerats.
Det har Miljööverdomstolen bestämt som är högsta instansen i Sverige för miljörättsliga frågor.
Domstolen slår fast att Landskrona kommuns miljönämnd har rätt att få ut kartor på masternas placering i syfte att lugna allmänheten för mobiltelefonstrålning,
och understryker att det finns risk för hälsovådliga effekter med mobiltelefonstrålning.
”Vidare finns det risk för att mobilmasterna ger upphov till psykisk oro hos närboende, vilket i sig är tillräckligt för att masterna skall kunna anses medföra olägenhet för omgivningen”, skriver Miljöverdomstolen i sin dom.
– Målet handlar om huruvida en mast är miljöfarlig verksamhet, och det anser vi att den är.
Därför har kommunen rätt att få ut uppgifter för den verksamhet som ska bedrivas i området, säger hovrättslagmannen Ulf Bjällås som varit med och
avgjort målet.
Är domen prejudicerande så att alla kommuner får rätt att begära in uppgifter om masters placering?
– Ja, vi är ju högsta instans, säger Ulf Bjällås.
Beskedet mottogs i går med stor glädje av Landskrona miljönämnds ordförande Annbritt Andersson (s).
NU ÄR BRITTSOMMAREN SISTA VÄRMEN TSOMMAREN SLUT
LOTTA IMBERG

”Malet handlar om huruvida en mast ar miljofarlig verksamhet, och det anser vi att den ar.”
HOVRATTSLAGMAN ULF BJALLAS

Strålningskällor kartläggs
– Vi kommer nu att begära in uppgifter från samtliga operatörer i området så att vi kan kartlägga strålningskällorna i kommunen.
Folk är oroliga och då ska man åtminstone få veta var man behöver vara orolig och var man inte behöver
det, säger Annbritt Andersson(s). ANDREAS JELVEFORS
andreas.jelvefors@metro.se

Click here to view the source article.

Staten måste sluta gå mobilindustrins ärendenImorgon
Sweden Created: 6 Oct 2005
PRESSMEDDELANDE 050527 GRÖN UNGDOM
Staten måste sluta gå mobilindustrins ärendenImorgon arrangerar Vågbrytaren i Väst en manifestation i Göteborg för att uppmärksamma hälsoproblemen som tredje generationens mobiltelefoni (3G) orsakar. Bland deltagarna finns Grön Ungdoms ena språkrör Alexander Chamberland.
– Det är en skandal att försiktighetsprincipen helt åsidosatts för att tillgodose mobilbranschens intressen. Sveriges gränsvärde för 3G-strålning är 100 gånger högre än till exempel Italiens. 3G-utbyggnaden innebär att den konstgjorda radiofrekventa strålningen fördubblas i ett slag. Enligt en studie drabbades människor av yrsel och illamående när de i några timmar utsattes för strålningsdoser långt under svenska gränsvärden, säger Alexander Chamberland, språkrör
Grön Ungdom
– 63 procent av den svenska befolkningen är orolig för mobilstrålning och deras oro är i allra högsta grad befogad. Det finns många tecken på att 3G-utbyggnaden kan leda till stora skador för människors hälsa och miljön. Därför behövs mer pengar till forskning om mobilstrålningens effekter, zoner med låg strålning för bland annat elallergiker, samt ett 3G-moratarium, avslutar Alexander.
Information om 3G-manifestationen:
Tid och datum: Lördagen den 28:e maj 11.00-16.00
Plats: Bältesspännarparken i Göteborg
Arrangör: Vågbrytaren Väst

Kontakt:
Alexander Chamberland, språkrör Grön Ungdom, 0704-36 86 91

Utställningskritik från elöverkänsliga
Sweden Created: 6 Oct 2005
Utställningskritik från elöverkänsliga När Folkhälsoinstitutet gjorde en utställning om strålningsnivåer i 3G-nätet fick Ericsson stå för de tekniska beräkningarna. Enligt institutet ville ingen statlig myndighet åta sig jobbet. AV ANN DAHLIN Folkhälsoinstitutet presenterade i höstas en utställning med syftet att vägleda kommuner i beslut om bygglov för 3G-master.
Utställningen redovisar mätningar, gjorda av Statens strålskyddsinstitut, av strålning från radiovågor i Ekerö och Solna kommuner.
Man visar också ett scenario för de två kommunerna år 2010, då 3G-telefonin antas ha ökat kraftigt. De beräkningarna kommer från 3G-leverantören Ericsson.
– Ericsson har bedömt hur många master som behövs och hur hög strålningen blir, säger Elisabeth Nordling på Folkhälsoinstitutet, ansvarig för projektet.
Kritik från elöverkänsliga
Organisationen Elöverkänsligas riksförbund kritiserar i sin tidskrift Ljusglimten Folkhälsoinstitutet för att med sitt namn garantera 3G-utbyggnadens ofarlighet, samtidigt som faktaunderlaget kommer från SSI och Ericsson.
Och i Ekerö kommun har föreningen »Folkviljan mot 3G på Ekerö« gjort en motutställning om risker i samband med mobilstrålning.
Men Elisabeth Nordling är glad att Ericsson ställde upp.
– Det bästa vore naturligtvis om en statlig myndighet gjorde den typen av beräkningar, säger hon.
– Vi frågade Post- och Telestyrelsen och Göteborgs universitet, men de hade inte möjlighet att göra det. Simuleringsmodellen kostar flera miljoner kronor.
Strålskyddsinstitutets generaldirektör Lars-Erik Holm argumenterade nyligen i en debattartikel i Dagens Nyheter för ökade anslag till strålskyddsforskning i
Sverige. "Det råder samstämmighet om behovet av mer forskning om de biologiska verkningarna som kan uppstå av radiofrekvent strålning" sägs det i artikeln, som också undertecknats av TCOs ordförande Sture Nordh.
Source: MILJÖ | 2005-06-01 ST Press

Elkänslighet kan bero på obalans i nervsystemet
Sweden Created: 6 Oct 2005
Elkänslighet kan bero på obalans i nervsystemet

En obalans i det autonoma nervsystemet kan orsaka elkänslighet. Forskare vid Arbetslivsinstitutet har utsatt elkänsliga för flimrande ljus, ljudpulser,
olika mentala tester och fysisk belastning.

Sammantaget reagerar elkänsliga starkare än andra på yttre faktorer vilket tyder på att deras autonoma nervsystem är mer känsligt, skriver institutets populärvetenskapliga magasin Elektromagnetiska fält i arbetslivet.
Det autonoma nervsystemet är kopplat till bland annat hjärtats slag, blodtryck, kroppstemperatur och mag- och tarmfunktioner.
- Tidigare studier som vi och andra grupper genomfört indikerar att den del av nervsystemet som vi kallar det autonoma skiljer sig från den hos besvärsfria personer, säger Arbetslivsinstitutets forskare Monica Sandström i magasinet.
- När vi följde elkänsligas hjärtrytm under ett dygn kunde vi visa på en obalans i autonoma nervsystemet, säger Sandström.

expressen.se@expressen.se
Av EXPRESSEN.SE /TT
Publicerad: 2005-05-31 15:12

Source: Av EXPRESSEN.SE /TT

EU sågar lagförslag om lagringskrav på Internet- och teleoperatörer
Sweden Created: 6 Oct 2005
EU sågar lagförslag om lagringskrav på Internet- och teleoperatörer
(2005-05-27 10:09) Igår röstade medlemmarna i Europaparlamentets civilrättskommitté ner det lagförslag som bland annat Sverige står bakom, som kräver att Internet- och teleoperatörer ska lagra känslig samtalsinformation i upp till tre år för att underlätta kampen mot terrorism.

Med justitieminister Thomas Bodström i spetesen lade Sverige, Frankrike, Irland och Storbritannien fram ett EU-lagförslag som gick ut på att Internet- och teleoperatörer skulle tvingas att lagra känslig samtalsinformation om den trafik som går över det fasta och mobila telenätet samt över IP-telefoni och VoIP i
upp
till tre år. Men enligt Internet- och teleoperatörerna skulle lagförslaget ställa helt orimliga krav på dem eftersom informationsmängderna är helt enorma.

Europaparlamentets civilrättskommitté ställer sig bakom Internet- och teleoperatörerna och röstade igår ner lagförslaget. I en rapport konstaterar den tyske Europaparlamentarikern Alexander Alvaro att förslaget rimmar illa med principen om ”förmodad oskyldighet” och att det inte finns något som pekar på att
förslaget ens skulle ge de juridiska myndigheterna någon fördel i kampen mot terrorismen.

EU-parlamentets ställningstagande välkomnas av Europe Internet Service Provider Assoaciation EuroISPA. Organisationens generalsekreterare Richard Nash varnar för att förslaget i dess nuvarande form inte bara skulle påföra Internetoperatörerna enorma kostnader för själva lagringen. Det skulle också tvinga dem
att förändra hela sin affärsverksamhet.

Enligt lagförslaget skulle operatörerna tvingas spara all käll-, routing-, destinations-, tid-, datum- och löptidsinformation, inklusive varifrån telekomklienten
användes när samtealet gjordes, i minst tolv månader. Reglerna skulle gälla för fast telefoni, mobiltelefoni, SMS, IP-telefoni och VoIP.
Source: Av Mats Lövgren

Mobilsändarnas strålning oroar
Sweden Created: 22 Sep 2005
Mobilsändarnas strålning oroar

Göteborg: I centrala stan sitter hundratals mobilsändare på taken. Strålningen från dessa antenner oroar många.
- Först en till två meter framför en antenn kan man komma upp till gränsvärdena, säger Lars Mjönes på statens strålskyddsinstitut.
I Göteborgs kommun finns 157 mobilmaster. Dessa kräver bygglov och finns utsatta på en karta hos stadsbyggnadskontoret. Mindre sändare och basstationsantenner på hustaken är däremot svårare att räkna. Post- och Telestyrelsen, PTS, som sköter tillstånden, lämnar bara ut kartor över ett begränsat område. De söker då på ett område en kilometer runt den adress man uppger.
I en sökning en kilometer runt Stora teatern i centrala Göteborg visar det sig att där finns 113 sändare utplacerade.
Sitter tätast
- Det är det område i Göteborg där sändarna sitter tätast, säger Mats Övergaard på PTS.
Operatörerna själva vill inte lämna ut positionerna för alla sina sändare av konkurrensskäl. Dessutom hänvisar en av operatörerna till att man inte vill
lämna ut de bostadsrätter och hyresvärdar man har avtal med. Mobilsändare är alltså en kontroversiell fråga och på statens strålskyddsinstitut, SSI,
får man ofta samtal från människor som oroar sig för strålningen.
- Särskilt om det sitter sändare tvärs över gatan är det många som undrar om det finns risker. Sedan finns en oro bland vissa grupper som till exempel elöverkänsliga, säger Lars Mjönes, verksamhetsansvarig på SSI.
SSI gör egna mätningar och följer noga forskningen på området. Vid mätningar i lägenheter har det visat sig att strålningen ofta legat så lågt som en tusendel av gränsvärdet. Vare sig man är elöverkänslig eller inte anser SSI att strålningen är riskfri.
- Hittills finns ingen anledning att misstänka några skadliga hälsoeffekter för någon. Sändarna har en låg utsändningseffekt och strålningen avtar dessutom kraftigt med avståndet, säger Lars Mjönes.
Gränsvärdet på högsta tillåtna strålning från en basstation eller mobilantenn har tagits fram utifrån den lägsta strålningsnivån där forskningen funnit skaliga hälsoeffekter. Gränsvärdet är sedan satt femtio gånger lägre.
- Vi har svårt att förstå oron för strålning från sändarna, den är så låg. Det är bättre att fokusera på strålningen från mobiltelefonerna som ofta är tusentals gånger högre, säger Lars Mjönes.
Vissa kunskapsluckor
Även om SSI inte anser att det finns säkerställda hälsorisker med strålning från mobiltelefoner ser man vissa kunskapsluckor. Bland annat har en studie visat på ett samband mellan cancer i hörselnerven och långvarig användning av mobiltelefon. Tills man vet säkert tillämpar man försiktighetsprincipen i
sina råd.
- Man ska inte ringa när det är dålig mottagning eftersom telefonen då måste sända med högre effekt. Sedan ska man välja en telefon med lågt SAR-värde, använda handsfree och undvika att hålla hela handen över telefonen när man ringer, säger Lars Mjönes.
För att klarlägga skadliga effekter av mobilanvändning pågår just nu en stor internationell studie. Forskare från 13 länder, varav Sverige är ett, jobbar
med studien.
Karolina Vikingsson
031-62 40 00 karolina.vikingsson@gp.se
Click here to view the source article.
Source: karolina.vikingsson@gp.se

«First  ‹Previous   Page 26 of 27   Next›  Last» 
 News item: