News for Norway

«First  ‹Previous   Page 5 of 6   Next›  Last» 

Mobile phone headache: a double blind, sham-controlled provocation study.
Norway Created: 10 Jun 2007
Study abstract and criticism from Dr George Carlo & PowerWatch.

Oftedal G, Straume A, Johnsson A, Stovner LJ.
Faculty of Technology, Sør-Trøndelag University College (HiST), Trondheim, Norway. gunnhild.oftedal [-at-] hist.no

The objective was to test whether exposure to radio frequency (RF) fields from mobile phones may cause head pain or discomfort and whether it may influence physiological variables in individuals attributing symptoms to mobile phones, but not to electromagnetic fields in general. Seventeen eligible individuals, who experienced these symptoms in an open provocation test, took part in a double-blind, randomized provocation study with cross-over design. Sixty-five pairs of sham and mobile phone RF exposures were conducted. The increase in pain or discomfort (visual analogue scales) in RF sessions was 10.1 and in sham sessions 12.6 (P=0.30). Changes in heart rate or blood pressure were not related to the type of exposure (P: 0.30-0.88). The study gave no evidence that RF fields from mobile phones may cause head pain or discomfort or influence physiological variables. The most likely reason for the symptoms is a nocebo effect.

Get the entire paper here: http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/j.1468-2982.2007.01336.x

--------------------------------------------------------------------------------------------
Dr George Carlo's comments here: http://omega.twoday.net/stories/3815723/
PowerWatch comments here: http://www.powerwatch.org.uk/news/20070607_mobile_phone_headache.asp
Click here to view the source article.
Source: Blackwell synergy / Cephalalgia, May 2007

Frykter at barna får stråleskader
Norway Created: 5 Jun 2007
Miljøvernere vil forby trådløse nettverk
BERGEN/OSLO (VG) Sendere til trådløse PC-nettverk avgir så mye helsefarlig stråling at de må forbys brukt i norske skoler.

Det krever leder i Norges Miljøvernforbund, Kurt Oddekalv.

Han mener både Statens strålevern, Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet kraftig har undervurdert faren for elektromagnetisk stråling. Oddekalv mener det finnes tilstrekkelig forskning som underbygger hans advarsel om strålingsfare.

- Dette påvirker hjernen og læreevnen. I verste fall kan det endre menneskets medfødte DNA-oppbygging og føre til alvorlig sykdom, hevder Oddekalv.

Men framfor alt etterlyser han at myndighetene bruker føre-var-prinsippet.

Føre-var-prinsippet

- Ingen kan i dag overskue følgene av den strålingsfaren som disse trådløse senderne representerer.

Derfor krever vi et øyeblikkelig forbud mot disse instrumentene i offentlige skoler der norske barn oppholder seg i flere timer daglig, sier Oddekalv til VG.

Miljøkrigeren etterlyser en oversikt over sendere og basestasjoner.

- Det eksisterer ikke en slik kartlegging over hvor mange basestasjoner som finnes i - eller i nærheten av - norske hjem, bedrifter og offentlige bygg. Det finnes heller ingen oversikt over basestasjoner i Norge. Dette er sterkt bekymringverdig, sier Oddekalv.

Miljøvernforbundet har fått regnet ut at to timer i et klasserom med en såkalt trådløs Wi-Fi-forbindelse og 15-20 bærbare PC-er i trådløs bruk, gir samme mengde stråling som en 20 minutter lang samtale i en mobiltelefon.

- Tre ganger sterkere

- Man kan velge om man vil snakke i mobilen. Men i et klasserom har ikke barna noe valg. Myndighetene har derfor et spesielt ansvar for å ivareta våre barns omgivelser, sier Kurt Oddekalv.

Han viser til britiske målinger som påviser tre ganger så sterk stråling fra trådløst nettverk i et klasserom, som på 80 meters avstand fra en stor mobilmast. Disse funnene ble nylig publisert i en TV-dokuemtar fra BBC.

I England har foreldre til skoleelever engasjert seg kraftig mot stråling fra mobilmaster og fra trådløse nettverk.

De etterlyser i likhet med Miljøvernforbundet strengere grenseverdier for høyfrekvent stråling.

- Man har ikke behov for trådløse forbindelser i skoler og barnehager. Der kan man godt klare seg med tilkobling til nettet via kabler. La oss starte der. Barn er mer følsomme for elektromagnetisk stråling enn voksne, sier Oddekalv.
Click here to view the source article.
Source: VG nett, Frank Ertesvåg, 05 Jun 2007

«Kvikk»-ofre får erstatning
Norway Created: 10 Jan 2007
«Kvikk»-ofre får erstatning
Ti år etter at skandalen ble kjent kommer de første utbetalingene av erstatning til de såkalte «Kvikk»-barna. Utbetalingene vil fortsette ut over i 2007.

De 15 barna som nå får erstatning er alle barn av foreldre som jobbet om bord på missiltorpedobåten KNM «Kvikk» fra 1987 til 1994. Båten var spesialutstyrt for elektronisk krigføring, og strålingen fra antenner etc. var spesielt høy. Samtlige barn er født med misdannelser som settes i sammenheng med stråling som fedrene ble utsatt for.

Møtte foreldrene
Utbetalingene kommer et drøyt halvår etter at Anne-Grete Strøm-Erichsen møtte barnas foreldre i Forsvarsdepartementet. Etter møtet 16. mai uttalte forsvarsministeren:

– Jeg vet at «Kvikk»-foreldrene har møtt fem forsvarsministre i sin kamp. Jeg bør være den siste.

I ti år har foreldrene kjempet for å få aksept for at skadene skyldes strålingen om bord på «Kvikk», og for at målinger av stråling om bord på andre forsvarsfartøyer og installasjoner på land måtte gjennomføres.

I slutten av oktober 2005 ble de siste medisinske vurderinger av de 15 barna sluttført. Konklusjonene ble deretter oversendt Forsvarsdepartementet og foreldrenes advokater. I juni i år fremmet så advokatene krav på til sammen ca. 48,5 millioner kroner. Kravene varierte fra 150.000 kroner til 9,8 millioner kroner ut fra graden av medisinsk invaliditet hos barna.

Maks 2,5 millioner
Forsvarsdepartementet opplyser at det for hvert av barna er foretatt en utmåling etter reglene om erstatning til barn i lov om skadeserstatning.

– Avhengig av invaliditetsgraden vil erstatningene variere fra 754.704 til maksimal erstatning som er 2.515.680 kroner, opplyser rådgiver Marita Isaksen Wangberg.

Ifølge departementet er tre av kravene fra advokatene omtvistet, da vilkåret om medisinsk invaliditet på 15 prosent eller mer, slik loven krever, ikke er oppfylt. Totalt vil utbetalingene til barna utgjøre 16.980.840 kroner.

Bare begynnelsen
Utbetalingene til barna er likevel bare begynnelsen på erstatningsoppgjøret. Over nyttår starter arbeidet med å bli enige om erstatning for såkalte ekstrautgifter. Dette omfatter kompensasjon for bl.a. tapt arbeidsfortjeneste. Det er ventet at disse erstatningsbeløpene vil bli langt høyere enn for barneerstatningene.

Ifølge Forsvarsdepartementet er det for tidlig å si noe om størrelsen på disse beløpene, inkludert totalbeløpet. Departementet sier likevel at også disse erstatningene skal beregnes og utbetales innen sommeren 2007.

Flere målinger
Samtidig fortsetter foreldrene til «Kvikk»-barna kampen for ytterligere målinger av stråling om bord på utvalgte fartøyer i Forsvaret og ved installasjoner på land. Foreldregruppen har sammen med Seksjon for arbeidsmedisin ved Universitetet i Bergen søkt Forsvarsdepartementet om ti millioner til en utvidet granskning av elektromagnetiske felt på utvalgte MTB-er, nye fregatter, minefartøyer og kystvaktskip. Prosjektet inkluderer nok en rekonstruksjon av «Kvikk».

Departementet har ikke tatt stilling til om det vil gi grønt lys for prosjektet.

Bergens Tidende har tidligere skrevet at over 1000 små og store målinger allerede er gjennomført på den første av Forsvarets nye fregatter, KNM «Fridtjof Nansen».

Publisert: 23. des. 2006,
SVEINUNG BERG BENTZRØD
Bergens Tidende/Aftenposten
serviceParameter: print
bt.no
©Bergens Tidende
Click here to view the source article.
Source: Mona Nilsson

Konkluderer om strålefare 15. januar om barn med missbildningar efter att föräldrar bestrålats med mikrovågor
Norway Created: 10 Jan 2007
Konkluderer om strålefare 15. januar
Gruppen som vurderer om stråling fra Forsvarets landbaserte radarstasjoner kan ha vært helseskadelig for de ansatte ved stasjonene, legger fram sin innstilling 15. januar, opplyser direktør Ole Harbitz i Statens strålevern.

Gruppen, som har bedt om to ukers forlenget frist, ble nedsatt av for halvannet år siden og ledes av professor Dag Rune Olsen, som er forskningssjef ved Institutt for kreftforskning ved Radiumhospitalet-Rikshospitalet.

På grunnlag av rapporten skal Statens strålevern, Sosial- og helsedirektoratet og Forsvarets sanitet innen mars legge fram sine anbefalinger for Forsvaret, blant annet i spørsmålet om det bør gis erstatning til ansatte ved radarstasjonene som har utviklet kreftsykdommer.

Påfallende mange
Leder Barbro Ytterstad i Støttegruppa for radarofre og etterlatte sier til NTB at påfallende mange ansatte ved Forsvarets mange landbaserte radarstasjoner er blitt rammet av kreft. Støttegruppen mener det er en sammenheng mellom strålingen de ansatte ved radarstasjonene har vært utsatt for og kreftsykdommene de har utviklet.

Ifølge Dagbladet, som har brakt flere reportasjer om Forsvarets radarstasjoner og ansattes helsetilstand, er det i tidligere Forsvarskommando Nord-Norge ved Bodø registrert 18 krefttilfeller blant personell som arbeidet over lang tid med avansert radar og radioutstyr. Ved det tidligere kystfortet Rødbergodden i Troms, skal 15 av 23 fått kreft.

Radartekniker
Barbro Ytterstads mann var radartekniker i Luftforsvaret da han fikk kreft og døde.

– Han var selv overbevist om at det var jobben som radartekniker i Luftforsvaret som ga ham kreften. Jeg har levd med mistanken i mange år, og nå venter vi svaret når gruppen legger fram innstillingen sin, sier Ytterstad.

Hun sier hun er glad for at foreldregruppen som i elleve år har kjempet for erstatning til de såkalte Kvikk-barna, nå har vunnet fram. Få dager før jul ble det kjent at tolv barn av foreldre som jobbet på KNM «Kvikk» mellom 1987 og 1994 vil få 17 millioner kroner til sammen i erstatning.

Barna ble født med forskjellige typer misdannelser som settes i sammenheng med strålingen fedrene deres ble utsatt for fra spesialutstyret for elektronisk krigføring som båtene var utstyrt med.
(© NTB) serviceParameter: print
bt.no
©Bergens Tidende
Publisert: 27. des. 2006
Click here to view the source article.
Source: Mona Nilsson

Ingen interesse for norsk 3G-licens
Norway Created: 2 Nov 2006
Nordmændene får alligevel ikke et fjerde 3G-mobilnet.

De fire selskaber som i første omgang meldte deres interesse, ville alligevel ikke hive pungen op.
Efter ubekræftede forlydende, som fremgår i Berlingske Business, skal TDC have været med blandt de interesserede.
I 2000 bød Norge fire 3G-licenser, men indtil videre har kun Telenor, der er Norges svar på TDC og Netcom været med i spillet om teknologien. Hi3G, som ejer »3« i Danmark har den tredje licens, men arbejdet med at opbygge nettet står stadig stille.
Det norske svar på IT- og videnskabsministeriet er tydelig skuffet over forløbet i forbindelse med de mislykkede forhandlinger.
»Samferdselsdepartementet tager til efterretning, at interessen i markedet for at bygge 3G-net i denne omgang ikke var stor nok. Hvis departementet modtager en ny ansøgning fra et selskab om at få tildelt den fjerde, ledige tilladelse, vil der blive gennemført en ny auktion,« lød det fra et skuffet ministerium, der går glip af solid indtjening.
Click here to view the source article.
Source: EPN.dk, Hassan El Hani, ComON, 02 Nov. 2006

Mobiltelefon forbudt
Norway Created: 27 Jun 2006
På en idyllisk strand i Farsund er all mobilbruk strengt forbudt. Frykten for skadelig stråling er årsaken.
Mobilforbudet på den idylliske stranden har et enstemmig formannskap i Farsund kommune i Vest-Agder vedtatt. Varaordfører Magne Havaas forklarer hvorfor:
- For en tid tilbake fikk vi en henvendelse fra en dame som fortalte at hun var allergisk mot elektrisitet. Hun ba kommunen om å sette opp skilt for å hindre folk i å bruke mobiltelefonen på stranden, forteller Havaas.
Stranden der mobilbruk nå er forbudt, heter Storevikstranden. Den ligger 4 - 5 kilometer fra Farsund sentrum, sentralt plassert i kommunens friluftsområder. Vedtaket om å forby bruk av mobiltelefoner på stranden ble fattet i vinter, denne uken satte kommunen opp skilter som skal få besøkende til å skru av sine telefoner.
Frøydis Johansen, kvinnen som har kjempet gjennom mobilforbudet, bor i kommunesenteret - langt unna stranden. Hun er ifølge Farsunds Avis glad i å bade, og kommer til å besøke Storevikstranden ofte. - At jeg kan gå til et strålefritt sted en del timer, vil gjøre godt. Det vil bygge opp reservene. Jeg håper og tror at folk vil respektere skiltene som settes opp, sier hun til lokalavisen.

Omstridt.
Lidelsen el-overfølsomhet, eller el-allergi, er omstridt i forskningsmiljøer. Førsteamanuensis Gunnhild Oftedal ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) har forsket på fenomenet. Hun sier at hverken egen eller andres forskning har vist at el-overfølsomhet skyldes elektromagnetiske felter. I en rapport om problematikken skrevet for Sosial- og helsedirektoratet, omtaler hun fenomenet slik:
- Symptomene er hovedsakelig subjektive og kan ikke påvises objektivt. Det finnes heller ikke medisinske tester som kan påvise el-overfølsomhet, og el-overfølsomhet er ikke definert som en medisinsk diagnose. Det betyr imidlertid ikke at helseplagene er innbilte.
Gro Harlem Brundtland er blant dem som har stått frem med plager knyttet til mobilbruk.
- Har det noen effekt å forby bruk av mobiltelefoner på en strand?
- Det kan være godt for dem som mener de er el-overfølsomme å ha et sted der de føler de kan slappe av. Men tiltaket kan skape unødvendig frykt for mobiltelefoner. Hvis slike forbud går for langt er det uheldig, sier Gunnhild Oftedal.

Menneskelige hensyn.
Varaordfører Magne Havaas mener ikke kommunen går for langt når de forbyr folk å bruke sine telefoner på den aktuelle stranden.
- Når formannskapet enstemmig gikk inn for forbudet, tror jeg det hadde en sammenheng med at kvinnen hadde kjempet en lang kamp for å få til dette.
Det lå menneskelige hensyn bak vedtaket, sier Havaas.
Han understreker at Farsund kommune har omtrent ti kilometer med sammenhengende strandlinje, og at Storevikstranden er en liten strand.
- Hadde vi hatt færre strender i kommunen ville nok saken stilt seg annerledes, men siden vi har så mange, synes jeg det er helt greit at vi forbyr bruk av mobiltelefoner på én kort strekning.
Click here to view the source article.
Source: Aftenposten.no, GUDMUND BARTNES, ANDERS MARTINSEN, Oslo/Farsund, 25 jun 2006

Public beach made accessible - through the ban of mobile phones!
Norway Created: 6 Mar 2006
Please, see the Norwegian newspaper article "Forbud mot mobiltelefon"

which, in short, is about a public beach made accessible - through the ban of mobile phones -
to people with the functional impairment electrohypersensitivity!
What a treat; the Norwegians are surely going in the right direction (in contrast to WHO?), following i.a. the UN 22 Standard Rules on the equalization of pportunities for persons with disabilities.
Click here to view the source article.
Source: laetitia Phillipot

Forbud mot mobiltelefon
Norway Created: 2 Mar 2006
Landets første mobilfrie strand åpner til sommeren.

(Dagbladet.no): Badegjester som ikke tåler elektrisk stråling og er lei av ringelyder og naboens mobilsamtaler, får et fristed på Sørlandet til sommeren. Formannskapet i Farsund vedtok i går kveld enstemmig å innføre forbud mot mobiltelefoner på stranda på Einarsneset.
Dermed har Foreningen for el-overfølsomme fått gjennomslag for landets første mobilfrie strand.
Mobilforbudet er foreløpig en prøveperiode på to år, og forutsetter at fylkeskommunen godkjenner vedtaket, skriver Farsunds Avis.
Tre ganger tidligere har den lokale el-allergikeren Frøydis Johansen fått avslag på søknader om mobilfri sone på denne stranda. Administrasjonen i Farsund var negativ til forslaget nå også, men i går kveld syntes de folkevalgte at forslaget er en god ide.

God turistreklame
-Vi hører stadig at folk klager over andres mobilbruk og hvor forstyrrende det er, framholdt forslagsstilleren Erling Duvold (Sp) i formannskapet i går kveld. Han snudde stemningen til mobilforbud sammen med kommunelegen og SV-representanten Arne Tregde. De mener at en mobilfri strand er god turistreklame for sommerbyen Farsund.
Initiativtakeren Frøydis Johansen har ført sin mobilfrie kampanje for nettopp denne stranda fordi Einarsneset er skjermet for høyspentledninger og master. Da var mobilplagen siste hinder for en bekymringsfri badesesong.
Hun er selv mye plaget av el-allergi, også stråling fra mobiltelefoner.
-Symptomene varierer veldig etter strålingsstyrken. Det kan være alt fra ubehag, hodepine, dobbeltsyn, kroppsverk, surstoffmangel og tap av energi, har hun forklart til Farsunds Avis.

Vil stoppe mobilutbygging
Foreningen for el-overfølsomme har om lag 200 medlemmer. Foreningen har tidligere oppfordret daværende helseminister Ansgar Gabrielsen om å stoppe videre utbygging av mobilnettet her i landet.
Click here to view the source article.
Source: Dagbladet.no, ØYSTEIN ANDERSEN, 08.02.2006

Mobilfri strand uten lovhjemmel
Norway Created: 22 Feb 2006
Formannskapet i Farsund får kritikk fordi de fattet vedtak om mobilfri strand på Einarsneset uten lovhjemmel.
Vedtaket om mobilfri strand har ikke falt i like god sand hos alle, som hos Frøydis Johansen. Farsunds Avis skrev lørdag om hytteeier Sven Blikra, som påklager vedtaket han mener er unødvendig, uheldig, fjollete og dumt. Også advokat i Ernst & Young, Petter Dragvold, synes det er vanvittig at det kan fattes et slikt vedtak uten hjemmel i lov, og sier det er rettsstridig. Han bor til daglig i Åsgårdstrand, men tilbringer tre måneder i året på hytta i Farsund og derfor også mye tid på Einarsneset.
– Dette går på legalitetsprinspippet, som sier at det kreves hjemmel i lov for å gjøre slike inngrep i det offentlige rom. Hvilken rett har de til å forby oss å bruke mobiltelefon ute? Det er viktig at politikerne skjønner rammeverket de skal jobbe etter, sier Dragvold.
Han lurer på om kommunen skal forby bruk av radio også på stranda, og presiserer imidlertid at det ikke er Frøydis Johansen han ute etter å kritisere.
– Jeg har ingenting i mot at kommunen vil hjelpe andre, men de må følge spillereglene. Målet helliger ikke middelet i denne sammenhengen. Dette er rettsstridig, sier Dragvold.
Farsunds Avis var til stede under formannskapsmøtet tirsdag for ei uke siden og kan bekrefte at det ikke ble vist til lovparagrafer under saksgjennomgangen eller da vedtaket ble fattet.
Stranda er statlig eid, og saken skal nå videre til fylkesmannen, som har siste ordet. Stranda inngår i Einarsneset plante- og fuglefredningsområdet. Vedtaket som ble fattet forrige tirsdag må effektueres av forvaltningsmyndighetene.
Farsunds Avis var i går i kontakt med overingeniør i Fylkesmannens miljøvernavdeling, Bjørn Vikør.
– Jeg kan ikke se at vi som grunneier eller utfra friluftsinteresser eller naturvern har hjemmel til å nekte folk å ha med mobiltelefon, sier Vikør og viser videre til fylkeslege Kristian Hagestad, siden søkerens helse er grunnlaget for å imøtekomme hennes søknad. Fylkeslegen viser til Kommunehelsetjenesteloven, kapittel 4a, med følgende ordlyd:
«Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer.»
– Hvis det skal gjøres vedtak etter disse bestemmelsene må det vises til denne loven eller til forskrift gitt i medhold av loven, og det må gis en begrunnelse, sier Hagestad.
Erling Duvold (Sp) vil bli overrasket om det finnes lovhjemmel mot mobilfri strand. Det var Duvold som gikk inn for motforslag til administrasjonen, som var negativt innstilt.
– Jeg har ingen formening om lovhjemmel. Det vil overraske meg om det finnes en hjemmel mot dette. Men så er jeg ingen jurist, sier Sp-eren og fortsetter:
– Fylkesmannen har siste ordet. På vegne av Staten disponerer de friarealene, men det vil overraske meg om noe slår feil nå.
Når det gjelder Sven Blikras klage, synes Duvold det er fristende å bruke samme begreper om den, som det Blikra brukte om formannskapets vedtak.
– Jeg vil returnere en del av uttrykkene, og bruke dem om hans artikkel. Det virker som han ikke skjønner hva saken handler om. Hadde han trodd mobilforbudet gjaldt hele stranda, ville jeg forstått ham bedre, men det er bare 200 kvadratmeter, et lite område mellom to fjellknauser, noe som er viktig for meg å presisere. Dessuten skal den ikke være stengt for allmennheten, sier Duvold.
Varaordfører Magne Havaas (KrF) er heller ikke helt sikker på om det skulle blitt brukt lovhjemmel i denne saken, og vedgår at han er på tynn is.
– Vi har anbefalt dette vedtaket for strandas eier, og sier til forvaltningsmyndighetene at vi vil gå for dette. Nå må fylkesmannen godkjenne, sier Havaas.
Click here to view the source article.
Source: Av Signe Marie Rølland, 14.02.06

Enstemmig ja til mobilfri strand
Norway Created: 22 Feb 2006
Farsund formannskap trosset i går administrasjonens forslag om å ikke imøtekomme Frøydis Johansens søknad om mobilfri strand på Einarsneset.
Farsunds Avis skrev lørdag om Frøydis Johansen, som fikk avslag på sin søknad om mobilfri strand i august 2004. Adminstrasjonens innstilling til søknaden var negativ, men formannskapet valgte enstemmig i går å gå for en prøveordning med mobiltelefonfri strand over to år. Formannskapet skal etter gårsdagens vedtak legge saken fram for fylkeskommunen, og håper det blir mulig å slippe ubehag grunnet mobilbruk når årets badesesong tar til.
Forslaget ble fremmet av Erling Duvold (Sp).
– Jeg synes ikke administrasjonens forslag var overraskende, men jeg mener det både er skuffende og kjipt at de ikke ønsker å gå for dette. Såpass må vi kunne få i stand. Det har også interesse i turistreklame, det skriver kommunelegen i sin uttalelse. Jeg tror mange andre også vil bruke denne stranda. Vi hører stadig at folk klager over andres mobilbruk og hvor forstyrrende det er. Dette hindrer ikke allmenn ferdsel, sa Duvold og fremmet deretter motforslag til administrasjonens forslag.

Arne Tregde (SV) foreslo at dette skulle være en prøveordning på to år, noe også Duvold gikk god for.
– Dette er ingen enkel sak. Mange hensyn skal tas, men jeg ser mye positivt i mobilfri strand. Jeg tror at også mange andre vil ha nytte av det. NSB har jo fått togkupéer med mobilforbud. Dette er god markedsføring for Farsund, mente Tregde.
– Dette forslaget gjelder ikke først og fremst allmennheten, men dem som er plaget. Dette er en liten sak for oss, men en stor sak for dem det gjelder, sa Karstein Martinsen (H), som i går var vara for Helge M. Nesheim (Ap).
Johnny Abrahamsen (Ap) påpekte at han også så problemet, men foreslo en gyllen middelvei med et skilt som henstiller til at mobiltelefoner ikke skal brukes. Ettersom han mente at kommunen bør imøtekomme dette behovet, gikk også han for Duvolds forslag under avstemningen.
Saksgjennomgangen ble ledet av varaordfører Magne Havaas (KrF), siden ordfører Margit Brøvig (H) er inhabil, grunnet vennskap til søkeren. Det var derfor bare seks medlemmer som stemte over forslaget.
Click here to view the source article.
Source: Av Signe Marie Rølland, 08.02.06

«First  ‹Previous   Page 5 of 6   Next›  Last» 
 News item: