Page 1 of 764   Next›  Last» 

Sanningen om risker med strålning ifrån basstationer är chockerande
Sweden Created: 22 Jul 2021
Det finns ingen forskning som visar att det inte medför hälsofaror att kroniskt helkroppsexponeras för nivåer av mikrovågsstrålning som nu blivit vanliga från basstationer för 3G, 4G eller 5G. Det är den chockerande sanningen som döljs för allmänheten.

Sedan över ett år tillbaka har mätningar gjorts av mikrovågsstrålning från basstationer i flera städer i Sverige. Mätningarna visar att strålningen ökat massivt på mycket kort tid under 5G-utbyggnaden. När jag själv började mäta strålning i samband med utbyggnaden av 3G år 2003 ansågs några tusen mikroWatt per kvadratmeter vara ovanligt högt. Det var känt redan då att så höga nivåer innebar hälsorisker vid långvarig helkroppsexponering. Nu erhålls närmare tusen gånger högre mätvärden, över en miljon mikroWatt per kvadratmeter i maxvärde, på flera platser i större städer, exempelvis på Sergels Torg, på Järntorget eller i Johanneshov i Stockholm. De här nivåerna är tusen till tiotusen gånger högre än de nivåer från och med vilka upprepad forskning har redovisat att ökad risk för ohälsa inklusive ökad risk för cancer föreligger. Det är så höga nivåer att friska vältränade män får typiska symptom för påverkan av mikrovågsstrålning inom 30 minuter på dessa platser: huvudvärk, tryck över bröstet, hjärtklappning, tinnitus.

Effekter kända sedan 50 år

Många människor kontaktar såväl oss som myndigheterna och vittnar om svåra hälsobesvär och symptom. Vid mätningar av strålningen i bostäderna visas generellt nivåer som ligger långt under de nivåer som är tillåtna i Sverige. Symptomen som de erfar är sedan 50 år tillbaka beskrivna som en effekt av exponering för mikrovågsstrålning. Symptombilden fick benämningen mikrovågssyndromet och innefattar sömnsvårigheter, huvudvärk, tinnitus, utmattning, depression, ångest, hjärtklappning och tryck över bröstet. Andningsproblem har under det senaste årets massiva ökning av mikrovågsstrålning seglat upp som ett allt mer frekvent symptom.

Trots att de omvittnade symptomen är kända och upprepat visade sedan 50 år tillbaka, åser myndigheterna passivt den exploderande strålningsökningen och avvisar inkommande vittnesmål, forskningsresultat som bekräftar hälsorisker och hundratals forskares varningar om skadlig hälsopåverkan.

”Låga nivåer”

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, argumenterar för att strålningen är harmlös, att de omvittnade och rapporterade symptomen som motsvarar mikrovågssyndromet måste ha andra orsaker. De påstår, trots de sedan 50 år väl beskrivna effekterna, att det skulle saknas ”vetenskapligt grundade misstankar om att så låga nivåer innebär några hälsorisker”.

Strålsäkerhetsmyndigheten menar vidare att det rör sig om ”låga nivåer” av strålning från basstationer. Och eftersom de gör gällande att det rör sig om ”låga nivåer”… ”bedömer myndigheten att det inte finns några hälsorisker med exponeringen från basstationer för mobiltelefoni, trådlösa datornätverk och liknande sändare.”

Så förvandlas höga nivåer till ”låga”

SSM påstår att nivåerna är låga eftersom de jämförs med det så kallade ”referensvärdet”. Referensvärdet är extremt högt i förhållande till kända hälsoeffekter. Det är när SSM jämför med ett extremt högt värde som uppmätta nivåer framställs som ”låga”. Ungefär på samma sätt som någon kan hävda att en extremt hög låneränta på 50 procent är låg vid jämförelse med en ränta på 500 procent.

SSM:s ”referensvärde” baseras på en föråldrad inställning till hälsorisker med mikrovågsstrålning etablerad av den amerikanska militärindustrin på 1950-talet. För 70 år sedan ansågs det att mikrovågsstrålningen endast kan skada hälsan om den är så stark att du värmdes upp med en grad inom 30 minuter. Detta var under samma tid som tobak, asbest, dioxin (Agent Orange) med flera i dag erkänt hälsoskadliga ämnen, också ansågs som ofarliga.

Skyddar inte mot mikrovågssyndromet

Därför skyddar referensvärdet fortfarande idag endast mot omedelbara uppvärmningseffekter. Detta värde, som gäller för tillåten strålning från basstationer, WiFi-routrar med mera, är framtaget av den tyska organisationen ICNIRP som har tydliga kopplingar till telekomindustrin enligt en granskande rapport från två EU-parlamentariker publicerad år 2020. För den berörda industrin, telekombolagen och militärindustrin, är referensvärdet av mycket stor betydelse. Ericsson har exempelvis för ett par år sedan redovisat att det blir i stort sett omöjligt att bygga ut 5G om referensvärdet skulle vara 100 gånger lägre, i höjd med det gränsvärde som gällde i Östeuropa redan på 1960-talet samt exempelvis i Schweiz och i Italien.

SSM:s referensvärde skyddar inte mot skadliga effekter av den form av exponering under längre tid, under flera år, som är aktuell från basstationer för 3G, 4G och 5G. Det innebär vidare att det saknar skydd mot de många skadliga hälsoeffekter som omfattande forskning visat föreligger med exponering vid nivåer under referensvärdet, exempelvis ökad risk för cancer, DNA-skador, oxidativ stress och påverkan på det centrala nervsystemets funktion, det vill säga det som redan för 50 år sedan beskrevs som mikrovågssyndromet efter studier av yrkesexponerade i Östeuropa.

Forskning saknas helt

Det påstås även av såväl SSM som ICNIRP att referensvärdet, som tillåter exponering för 10 000 000 mikroWatt per kvadratmeter mätt som medelvärde under sex minuter och ett maxvärde som kan vara tusen gånger ännu högre, skulle vara baserat på omfattande forskning. Och eftersom referensvärdet gäller för exponering för strålning under längre tid, tror säkert många att det finns forskning som visat att det går bra att under längre tid helkroppsexponera människor för så höga nivåer utan skadlig hälsopåverkan? Inte kan väl telekombolagen tvångsutsätta svenska folket för mikrovågsstrålning under längre tid vars hälsokonsekvenser man inte i förväg har undersökt?

Det chockerande svaret är att det finns ingen forskning som visar att det inte medför hälsofaror att helkroppsexponera människor för 2G, 3G, 4G, 5G under längre tid, inte ens under enbart ett år, utan att det medför skadlig hälsopåverkan. Varken vid referensvärdets nivåer och inte ens vid nivåer som är 1000 gånger lägre.

Experter med kopplingar till Ericsson och Telia

Professor Maria Feychting vid Karolinska Institutet var under flera år vice ordförande för ICNIRP och således medansvarig för ICNIRP:s föråldrade och snäva syn på hälsoriskerna. Hon har fått forskningsfinansiering från bland annat Ericsson och Telia. Hennes nära kollega under många år, professor Anders Ahlbom, också medansvarig för ICNIRP:s referensvärde, har också fått finansiering från dessa bolag. Dessutom har han en bror som under flera år arbetade som lobbyist för Telia i Bryssel. Men Maria Feychting och Anders Ahlbom har trots dessa intressekonflikter haft stort inflytande över de expertutredningar som gjorts vid myndigheter i Sverige, och även inom WHO och EU, och som påstås komma från ”oberoende” experter.

Jag frågade Maria Feychting om vilka studier som visat frånvaro av hälsofaror vid kronisk helkroppsexponering för mikrovågsstrålning från 3G, 4G, 5G var för sig eller i kombination vid referensvärdets nivå eller vid tusen gånger lägre nivåer? Maria Feychting kan inte hänvisa till en enda studie. Hon vägrar, på direkt fråga, bekräfta att det helt saknas sådan forskning. Strålsäkerhetsmyndigheten har på liknande frågor tidigare svarat mestadels undvikande att det aldrig går att visa att något är ofarligt och vid ett tillfälle medgett att det inte finns några sådana studier.

Bevisbördan i miljöbalken

SSM och ICNIRP ger sken av att referensvärdet skulle vara baserat på omfattande forskning sedan decennier tillbaka. ICNIRP:s ordförande Eric van Rongen påstod för ett år sedan att ”det viktigaste för människor att komma ihåg är att 5G inte kan orsaka skada om dessa värden respekteras”. Strålsäkerhetsmyndigheten har påstått att referensvärdet är så försiktigt satt att försiktighetsprincipen i miljöbalken redan är tillämpad. Men skenet bedrar. Den chockerande sanningen är att det helt saknas studier som ligger till grund för påståendet att det saknas hälsorisker vid kronisk helkroppsexponering vid de nivåer som är vanligt förekommande i människors bostäder i närhet av basstationer eller på allmänna platser idag.

Det finns å andra sidan närmare 20 studier som upprepat visat att hälsorisker i form av mikrovågssyndromet eller ökad risk för cancer föreligger vid nivåer som SSM kallar ”låga”. En studie visar ökad risk för ALS. Hälsorisker har visats från och med nivåer som är 100 000 gånger lägre än SSM:s referensvärde. Men de här studierna ignoreras av såväl SSM som ICNIRP.

Vad får bevisläget för konsekvenser rent rättsligt? Enligt den svenska miljölagstiftningen gäller att bevisbördan faller på verksamhetsutövaren som har att visa att strålningen från basstationer inte är skadlig. Dessutom ska åtgärder vidtas för att skydda människors hälsa om det ”finns skäl att anta olägenheter” enligt miljöbalkens 2:a kapitel. Bevisläget är solklart eftersom 1) det helt saknas bevisning om avsaknad av skadlig hälsopåverkan vid referensvärdets nivåer eller ens vid nivåer tusentals gånger därunder samtidigt som 2) upprepad forskning sedan 50 år visat skadlig hälsopåverkan.

Lögner utgör bevisning

Verksamhetsutövaren, det vill säga de stora telekombolagen, hänvisar till Strålsäkerhetsmyndighetens och Folkhälsomyndighetens falska påståenden om att strålningen är ”låg” i förhållande till referensvärdet. De hänvisar gärna även till WHO och EU:s samt de svenska myndigheternas expertutredningar. Dessa expertutredningar domineras av medlemmar i ICNIRP och många av de ingående experterna är inte oberoende från telekombolagen.

De lokala miljökontoren, länsstyrelserna och miljödomstolarna lutar sig lydigt mot myndigheternas bedömningar och påståenden om ”låg” strålning och avsaknad av misstanke om hälsorisker samt expertutredningarna dominerade av ICNIRP, när människor som drabbats av ohälsa på grund av strålning från basstationer gör formella klagomål med hänvisning till miljöbalken. De som drabbas av ohälsa efter att en basstation eller mobilmast satts upp i närheten av bostaden hamnar i en rättslös situation och får skydda sig bäst de kan.

Vem tjänar på det?

Vem tjänar på dessa uppenbara lögner om vad som sedan 50 år är känt om riskerna med mikrovågsstrålningen? Varför ljuger och vilseleder myndigheterna? Varför bortser de från den ökande bevisningen om skadlig hälsopåverkan?

Det handlar bland annat om storföretagen Ericsson och Telia. De har finansierat de två mest tongivande svenska experternas forskning, de som är medansvariga för det föråldrade skyhöga referensvärdet som används som huvudargument för att strålningen från bolagens utrusning och verksamhet är harmlös. 5G anses vara viktigt för Ericssons överlevnad precis som 3G och 4G på sin tid uppgavs vara viktig för bolagets överlevnad.

Begär pappren på bordet

Sveket och bedrägeriet mot det svenska folket i denna fråga är så enormt att det för de flesta framstår som att det omöjligt kan vara sant.

Jag uppmanar alla att ställa de avgörande kritiska frågorna till myndigheterna. Kräv bevisen på bordet för att långtidsexponering för 5G, 4G och 3G i kombination inte medför hälsofaror. Kräv pappren på bordet om vilka studier av långvarig helkroppsexponering för 3G, 4G och 5G som visar att referensvärdet är relevant som skydd mot hälsofaror förenade med långvarig helkroppsexponering för strålning från basstationer. Kräv att den svenska miljöbalken tillämpas så som det var tänkt och att myndigheterna följer förvaltningslagens och regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet. Det senare innebär att de erkänner att majoriteten av forskarna verksamma på området uppmanar till bättre skydd mot bevisade hälsofaror långt under gällande referensvärden och revidering av de föråldrade skyhöga referensvärdena.
Click here to view the source article.
Source: Nya Dagbladet, Mona Nilsson, 21 Jul 2021

Vienna Is the New Havana Syndrome Hot Spot
Austria Created: 22 Jul 2021
Roughly two dozen possible new cases have been reported by U.S. spies and diplomats in the Austrian capital, more than in any other city except Havana itself.

Since Joe Biden took office, about two dozen U.S. intelligence officers, diplomats, and other government officials in Vienna have reported experiencing mysterious afflictions similar to the Havana Syndrome. U.S. officials say the number of possible new cases in the Austrian capital—long a nexus of U.S. and Russian espionage—is now greater than the number reported by officials in any city except for Havana itself, where the first cases were reported.

The exact cause of the ailments in Vienna, which U.S. government agencies formally refer to as “anomalous health incidents” or “unexplained health incidents,” remains unknown, but in response to the surge the C.I.A., the State Department, and other agencies are redoubling their efforts to determine the cause, and to identify the culprit or culprits. A C.I.A. spokesperson said that the agency’s director, William Burns, was “personally engaged with personnel affected by anomalous health incidents and is highly committed to their care and to determining the cause of these incidents.” Privately, Burns has called the maladies “attacks” rather than incidents. A State Department spokesman said, “In coordination with our partners across the U.S. government, we are vigorously investigating reports of possible unexplained health incidents among the U.S. Embassy Vienna community.”

The Havana Syndrome derives its name from the Cuban capital, where C.I.A. officers and State Department employees first reported experiencing strange sensations of sound and pressure in their heads in 2016 and 2017. Some of the patients said the sensations seemed to follow them around their homes, apartments, and hotel rooms in the Cuban capital. Some of the patients described feeling as though they were standing in an invisible beam of energy. Many of them suffered debilitating symptoms, from headaches and vertigo to vision problems. Specialists at the University of Pennsylvania’s Center for Brain Injury and Repair used advanced MRIs to study the brains of forty of the original patients from Havana. They found no signs of physical impact to the patients’ skulls—it was as if they had “a concussion without a concussion,” one specialist told me—and the team detected signs of damage to their brains.

Senior officials in the Trump and Biden Administrations suspect that the Russians are responsible for the syndrome. Their working hypothesis is that operatives working for the G.R.U., the Russian military-intelligence service, have been aiming microwave-radiation devices at U.S. officials, possibly to steal data from their computers or smartphones, which inflicted serious harm on the people they targeted. But American intelligence analysts and operatives have so far been unable to find concrete evidence that would allow them to declare that either microwave radiation or the Russians were to blame.

The F.B.I. launched its own investigation into the events in Havana but agents have so far found no dispositive evidence of any attacks. Profilers with the Bureau’s Behavioral Analysis Unit conducted their own assessments of the Havana patients without interviewing them directly.The unit concluded that they were suffering from a mass psychogenic illness, a condition in which a group of people, often thinking that they have been exposed to something dangerous, begin to feel sick at the same time. The patients themselves—as well as their University of Pennsylvania doctors and many government officials who have met with them—were infuriated by the Behavioral Analysis Unit’s assessment, which was based on transcripts of previous interviews that the F.B.I. had done with some of the patients, and on “patient histories” compiled by the individuals’ doctors, who had already ruled out mass psychogenic illness as the cause. According to these doctors, many of the patients didn’t know that the other people were sick, and their bodies could not have feigned some of the physical symptoms that they were exhibiting. A U.S. official told me that the F.B.I. is now reassessing its mass-psychogenic-illness conclusion in light of the newly reported cases.

After the events in Cuba, a handful of potentially related cases involving C.I.A. and State Department personnel emerged in other countries; one of them involved a C.I.A. officer who, in 2017, woke up in a Moscow hotel room with severe vertigo. In 2018, American diplomats at the consulate in Guangzhou, China, reported more possible cases, though State Department officials have never disclosed how many of those patients were confirmed to have the syndrome. In early June, 2019, two White House staffers reported Havana Syndrome-like episodes in a hotel room in London during a state visit by then President Donald Trump. One of those victims subsequently reported an incident outside her home in Virginia. By mid-2020, at the direction of Trump’s National Security Council, government agencies started to report possible syndrome cases to a special unit within the Office of the Director of National Intelligence. In the months that followed, dozens of American officials, including members of the U.S. military, came forward to report similar episodes. Among them were at least two other White House staff members who said they were afflicted while crossing the Ellipse, near the White House. Other cases were reported in Colombia, Kyrgyzstan, and Uzbekistan, among other places.

On December 3, 2020, Gina Haspel, Trump’s C.I.A. director, whom White House national-security officials described as “skeptical” that the syndrome was real, sent a message to C.I.A. officers worldwide, encouraging them to report any unexplained health incidents that might be Havana Syndrome. The State Department and other government agencies sent similar messages to their employees. When Trump left office, there were no reported cases at the U.S. Embassy in Vienna, whose C.I.A. station is one of the largest in the world.

Vienna has long been a den of spies. The city is home to many large U.N. agencies, the Organization of the Petroleum Exporting Countries, and the International Atomic Energy Agency, among other international bodies that employ officials from around the world who have access to information of interest to U.S. and foreign intelligence services. In addition to significant numbers of American, British, Chinese, French, and Russian spies, the Iranians, the Syrians, and the North Koreans, among others, are believed to have operatives on the ground in Vienna.

Traditionally, Austria’s domestic-security services have turned a blind eye to foreign-intelligence operations on Austrian soil as long as those operations don’t threaten Austrian interests. “If you spy against other governments in Vienna, you’re left alone. That’s what everybody likes,” Siegfried Beer, the founder of the Austrian Center for Intelligence, Propaganda, and Security Studies, located on the campus of the University of Graz, said. “This is why, when spies are detected, they disappear quickly.”

U.S. intelligence officers, especially those with families, have long sought out assignments in Vienna because the city is seen as a safe, comfortable, and interesting place to live and work. “Our job is to try to get access to people and recruit them,” John Sipher, who retired from the C.I.A. in 2014 after a twenty-eight-year career in the National Clandestine Service, which included serving in Moscow and running the C.I.A.’s Russia operations, said. “Vienna is perfect. Everyone is there. It’s good living and it’s good hunting—and you don’t have to worry too much about getting caught.”

As famously depicted in the Graham Greene classic “The Third Man,” Austria was occupied by the Soviets, the Americans, the British, and the French after the Second World War. When the occupation ended, in 1955, the Austrian Parliament declared the country’s neutrality, committing to neither being in the U.S. nor Soviet camp. Their hope was to be a bridge between East and West.

When the Cold War ended, Austrian neutrality remained formally in place. At times, Vienna’s insistence on staying neutral, even in the face of blatant acts of aggression by Russian President Vladimir Putin and his intelligence services, became a source of frustration in Washington. One of those moments came in early 2018, when Trump’s national-security team tried to persuade the Austrians to join the British and other Europeans in expelling Russian spies to protest the G.R.U.’s attempted assassination in Britain of Sergei Skripal, a former Russian military-intelligence officer who had been a double agent for the U.K.’s intelligence services. “Our point was, ‘Look, they’re using your territory as a proving ground,’ ” a former Trump Administration official told me. “And they said, ‘This isn’t our fight. We’ve never had problems like this. They’re actually kind of nice to us.’ ”

Later that same year, Putin attended the wedding of Karin Kneissl, who at the time was Austria’s Foreign Minister. The two were seen embracing and dancing together at the event. White House officials were “gobsmacked” by the images, which undercut U.S. and European Union foreign policy. “The Russians value Austria. They have always thought that they had a special relationship,” a former U.S. diplomat told me. European officials told their American counterparts that they believed Putin himself had a vacation home on a lake somewhere in Austria.

One of the Trump Administration’s foreign-policy objectives was to pull Central and Eastern European states, including Austria, closer to the United States. The former U.S. Ambassador to Austria, Trevor Traina, told me that his message to the Austrian leadership was, “Despite your formal neutrality, you guys are with the West. We’re not just some casual friends. We’re allies.” Traina and his allies in Washington arranged a flurry of high-level meetings between Austrian and American leaders—“the most in history,” Traina explained. The outreach effort even got its own German word—Verbundenheit—which translates as “new closeness” or “connectedness.”

In support of Traina’s Verbundenheit campaign, Trump invited the conservative Austrian Chancellor, Sebastian Kurz, who is known in Europe for his hard-line stance against refugees, to meet with him at the White House. Some members of Trump’s National Security Council staff opposed the move and argued, “The Austrians were unhelpful on Russia,” according to the former Trump Administration official. Traina and his allies insisted that bringing the Chancellor into the Oval Office would improve bilateral relations and further isolate Russia. Asked how the Russians felt about the Verbundenheit campaign, the former U.S. diplomat told me, “I think they hated it.”

In September, 2019, three weeks before a snap Austrian election, Kurz’s conservative People’s Party disclosed that its computer networks had been hacked. Kurz said the goal of the hackers was “removing, inserting, manipulating and falsifying data” and to “damage us at the election.” He added, “This is not just an attack on the People’s Party but also an attack on the democratic system.” Then, in January, 2020, Austria’s Foreign Ministry was targeted by a cyberattack, which officials blamed on a state actor that they did not name. The former Trump Administration official said, of the cyber intrusions, “These were shots across Austria’s bow by the Russians. The Austrians were waking up.”

Later that year, the Austrians took what U.S. officials saw as an extraordinary step: the Austrian Foreign Ministry expelled a Russian diplomat who reportedly had been engaged for years in economic espionage at a technology firm. The Russian Embassy said it was “appalled by the unfounded decision of the Austrian authorities, which is damaging to constructive Russian-Austrian relations.” Russia’s Foreign Ministry retaliated in kind by declaring an Austrian diplomat persona non grata.

Senior American diplomats and spies in Vienna were on the lookout for Havana Syndrome. The Embassy in Vienna was better prepared for the ailment than most—it has its own relatively well-equipped health clinic. The U.S. Embassy is well guarded, with the street in front of it closed off on both ends to prevent vehicles from parking nearby. Pedestrians who try to take pictures of the building are often stopped and questioned by security guards, who patrol the area. Employees don’t live in the Embassy compound—they rent houses and apartments all around the city, where, presumably, they have far less security.

Burns, the C.I.A. director, who had twice served in Moscow as a State Department diplomat, believed that the agency had failed to direct enough intelligence resources to the syndrome investigation under Trump. He assembled a new “targeting team” of senior analysts and operators to try to answer two questions as quickly as possible: What is causing Havana Syndrome, and who is responsible? Burns’s new targeting team has not yet uncovered new intelligence that would allow the C.I.A. to assess with confidence the cause of the syndrome or to identify who is responsible, a process that U.S. intelligence agencies call “attribution.” “The analytic line has not changed in the intelligence community in terms of cause and possible attribution,” a senior Biden Administration official told me. “But we are intensively trying to determine the cause, intent, and the role of any foreign actor.”

The number of possible syndrome cases around the world fluctuates frequently as new suspected cases are added to the list while other cases, deemed by doctors to be unrelated ailments, are removed from the list. As of late May, more than a hundred and thirty possible cases had been reported around the world. The C.I.A. accounted for some fifty of those cases. The rest were mostly U.S. military and State Department personnel and their family members. A senior national-security official recently told me, of the latest case count, “The only thing we can say definitively on the number is that we don’t know the exact number.”

The first possible syndrome case in Vienna was reported a couple of months after Biden’s Inauguration. That case and subsequent ones were reported to officials in Washington soon after they occurred. But the Biden Administration decided not to announce the Vienna outbreak—officials were concerned that any public disclosure about the cases would hamper ongoing U.S. intelligence and law-enforcement investigations, which are still under way in Vienna. The Austrian Embassy in Washington declined to comment on the cluster of cases.

Many American officials, who suspect that Russian operatives and technology were responsible for the syndrome, believe that among Moscow’s goals in Cuba was to see whether they could force the U.S. to scale back its presence on the island. If so, then Moscow’s mission was accomplished. The C.I.A. station in Havana was shuttered by the agency’s then director, Mike Pompeo, and the U.S. diplomatic presence was curtailed dramatically by then Secretary of State Rex Tillerson.

It is unclear what impact, if any, the new cases have had on U.S. diplomatic and intelligence activities in Vienna. If the Russians are, in fact, to blame, as many top Biden Administration officials believe, their goal remains unknown. They may have hoped that the incidents in Vienna would force U.S. diplomats and spies to leave the city—there’s no indication that the Embassy or the station have been downsized. They may also have been trying to hamper American efforts to close ranks with the Austrians. The senior Biden Administration official told me, “We have not determined intent or motive. We do not have a view on that yet.”
Click here to view the source article.
Source: The New Yorker, Adam Entous, 16 Jul 2021

17 minutes a day on mobile device over ten year period increases risk of tumours by 60%
United Kingdom Created: 11 Jul 2021
Researchers analysed the results of 46 different studies into mobile phone use. These were from the US, Sweden, UK, Japan, South Korea and New Zealand. They found that using a device for 17 minutes per day over 10 years was an issue. This time caused a 60 per cent increased risk of developing cancerous tumours. It also resulted in twice the risk of developing a brain tumour over a decade. Study authors say people should use a landline wherever possible for calls.

Using a mobile phone for as little as 17 minutes per day over 10 years increases the risk of developing cancerous tumours by up to 60 per cent, a surprising study found.

The controversial research involved statistical analysis of 46 different studies into mobile phone use and health around the world, by experts from UC Berkeley.

They found that using a mobile for 1,000 hours, or roughly 17 minutes per day over a ten year period, increased the risk of developing cancerous tumours by 60 per cent.

Researchers say that radiation from mobile signals 'interfere with cellular mechanisms' and can result in the creation of stress proteins that cause DNA damage, tumours and even cell death in extreme cases.

The US Food and Drug Administration (FDA) denies any link, saying there is 'no consistent or credible scientific evidence of health problems caused by the exposure to radio frequency energy emitted by cell phones.'

Berkeley experts examined earlier studies carried out in the US, Sweden, UK, Japan, South Korea, and New Zealand to get a broad picture of mobile use and health.

The rate of mobile phone ownership is increasing, with studies showing a rise from 87 per cent of homes having at least one device in 2011, to over 95 per cent in 2020.

Study author Joel Moskowitz said people should minimise time on mobile phones, keep them away from their body and use a landline for calls where possible.

Studies examining a link between mobile phone usage and cancer are controversial, said Moskowitz, who said it is a 'highly sensitive political topic'.

He said there are significant economic ramifications for the powerful mobile phone industry, which also funds a number of studies into the subject.

The Berkeley team conducted the research with the South Koreas National Cancer Center and Seoul National University.

'Cell phone use highlights a host of public health issues and it has received little attention in the scientific community, unfortunately,' said Moskowitz.

However, the Food and Drug Administration in the US says on its website there is 'no consistent or credible scientific evidence of health problems caused by the exposure to radio frequency energy emitted by cell phones.'

Michelle Mitchell, Cancer Research UK’s chief executive said that the review looks at findings of previous research into the health impact of mobile phones.

She said the results were mixed,' adding that 'there are some important limitations with some of the studies used.

'For example some were done in animals, while others compared people who already had cancer and asked them to remember past mobile phone use rather than tracking people over time.

'Research is still on-going into the longer-term effects, but overall, the best scientific evidence shows that using mobile phones does not increase the risk of cancer.'

A Public Health England spokesperson reiterated that sentiment.

Adding: 'There is no convincing evidence that exposure to electromagnetic fields has adverse health effects provided exposures are below recommended guideline levels.'

Moskowitz says many of the studies showing no link have been fully or part funded by the mobile phone industry, adding there is obvious evidence of a link if you look at the wider picture, and compare multiple studies to look for a trend.

He said many experts who support a link say the modulation of wireless devices makes the radiation energy more 'biologically active'.

'This then interferes with our cellular mechanisms, opening up calcium channels, for example, and allowing calcium to flow into the cell and into the mitochondria within the cell, interfering with our natural cellular processes and leading to the creation of stress proteins and free radicals and, possibly, DNA damage.'

'And, in other cases, it may lead to cell death,' he added.

'A big reason there isn't more research about the health risks of radiofrequency radiation exposure is because the US government stopped funding this research in the 1990s,' he said.

One exception was a $30 million rodent study published in 2018 by the National Institute of Environmental Health Sciences' National Toxicology Program, which found 'clear evidence' of carcinogenicity from cellphone radiation.

However, the FDA dismissed the findings of that study, saying the findings don't apply to humans, calling them 'over-hyped'.

Moskowitz says the FDA is 'controlled by the telecom industry,' with a revolving door between membership of the FCC and people working in telecom.

'The industry spends about $100 million a year lobbying Congress,' he said.

Over 250 scientists who have researched health effects of non-ionising electromagnetic fields from mobile devices, have signed the International EMF Scientist Appeal, which calls for health warnings and stronger exposure limits.

'So, there are many scientists who agree that this radiation is harmful to our health,' explained Moskowitz.

A number of studies have tried to settle the debate over cell radiation. Rates of a particular kind of heart cancer do seem to be linked to greater cell phone usage, but the number of people with the rare disease is small.

The UC Berkeley team worked to apply statistical analysis to 46 different studies conducted in multiple countries to see if there was a consistent outcome.

They found a mixed set of results, but when focusing on those with 'high quality methodology' they found a 'clear link' between mobile phone radiation and increased risk of developing tumours.

Specifically, spending 17 minutes per day on average using your mobile phone over a decade increased the risk of cancerous tumours by 60 per cent.

'Most recently, on March 1, 2021, a report was released by the former director of the National Center for Environmental Health at the Centers for Disease Control and Prevention, which concluded that there is a "high probability" that radiofrequency radiation emitted by cellphones causes gliomas and acoustic neuromas, two types of brain tumors,' Moskowitz said.

He recommends people minimise their use of mobile and cordless phones in order to reduce their radiation exposure time.

He said you should 'use a landline whenever possible' and if you do use a mobile 'turn off the WiFi and Bluetooth if you're not going to use them'.

'Distance is your friend,' the study author added, saying that keeping the phone 10 inches from your body results in a 10,000-fold reduction in exposure - so make a call using the speaker rather than hold it to your ear.

'Further studies using the exact data on the time spent on cellular phones are warranted to confirm our findings,' the authors wrote.

The findings have been published in the International Journal of Environmental Research and Public Health:
https://www.mdpi.com/1660-4601/17/21/8079/htm
Click here to view the source article.
Source: Daily Mail, Ryan Morrison, 08 Jul 2021

The Critical Importance of Molecular Biomarkers and Imaging in the Study of Electrohypersensitivity
France Created: 9 Jul 2021
Abstract: Clinical research aiming at objectively identifying and characterizing diseases via clinical observations and biological and radiological findings is a critical initial research step when establishing objective diagnostic criteria and treatments.

Failure to first define such diagnostic criteria may lead research on pathogenesis and etiology to serious confounding biases and erroneous medical interpretations.

This is particularly the case for electrohypersensitivity (EHS) and more particularly for the so-called “provocation tests”, which do not investigate the causal origin of EHS but rather the EHS-associated particular environmental intolerance state with hypersensitivity to man-made electromagnetic fields (EMF).

However, because those tests depend on multiple EMF-associated physical and biological parameters and have been conducted in patients without having first defined EHS objectively and/or endpoints adequately, they cannot presently be considered to be valid pathogenesis research methodologies.

Consequently, the negative results obtained by these tests do not preclude a role of EMF exposure as a symptomatic trigger in EHS patients. Moreover, there is no proof that EHS symptoms or EHS itself are caused by psychosomatic or nocebo effects.

This international consensus report pleads for the acknowledgement of EHS as a distinct neuropathological disorder and for its inclusion in the WHO International Classification of Diseases.

Read the entire study (open access) via the source link below...
Click here to view the source article.
Source: International Journal of Molecular Sciences, Belpomme et al., 07 Jul 2021

Review of the scientific evidence on the individual sensitivity to electromagnetic fields (EHS)
Finland Created: 9 Jul 2021
Abstract: Part of the population considers themselves as sensitive to the man-made electromagnetic radiation (EMF) emitted by powerlines, electric wiring, electric home appliance and the wireless communication devices and networks.

Sensitivity is characterized by a broad variety of non-specific symptoms that the sensitive people claim to experience when exposed to EMF. While the experienced symptoms are currently considered as a real life impairment, the factor causing these symptoms remains unclear.

So far, scientists were unable to find causality link between symptoms experienced by sensitive persons and the exposures to EMF. However, as presented in this review, the executed to-date scientific studies, examining sensitivity to EMF, are of poor quality to find the link between EMF exposures and sensitivity symptoms of some people.

It is logical to consider that the sensitivity to EMF exists but the scientific methodology used to find it is of insufficient quality. It is time to drop out psychology driven provocation studies that ask about feelings-based non-specific symptoms experienced by volunteers under EMF exposure.

Such research approach produces only subjective and therefore highly unreliable data that is insufficient to prove, or to disprove, causality link between EHS and EMF.

There is a need for a new direction in studying sensitivity to EMF. The basis for it is the notion of a commonly known phenomenon of individual sensitivity, where individuals’ responses to EMF depend on the genetic and epigenetic properties of the individual.

It is proposed here that new studies, combining provocation approach, where volunteers are exposed to EMF, and high-throughput technologies of transcriptomics and proteomics are used to generate objective data, detecting molecular level biochemical responses of human body to EMF.

Read the entire study (open access) via the source link below...
Click here to view the source article.
Source: Reviews on Environmental Health, Dariusz Leszczynski, 06 Jul 2021

In Edmonds, ‘small cell’ deployment permit becomes a big deal
USA Created: 24 Jun 2021
EDMONDS — Under mounting pressure, the city of Edmonds has taken the first step in developing policy that would help protect the city’s interests as cellular service providers introduce more equipment into the city.

“Regarding this vote that we’re being asked to make tonight, I keep coming back to — and it’s been stated by others — we’re backed into a corner on this one,” Councilmember Laura Johnson said Tuesday night. “I can protest with a no vote or abstaining, but the city is at risk for a lawsuit, and we risk not having the financial protection. I can do the suggested yes vote but it still has the appearances of support.”

No local government has the authority to prohibit or “effectively prohibit” the provision of telecommunications services, according to the Telecommunications Act of 1996, but the master permit will allow the city to have some leverage in the placement and terms of “small cell” deployment in the city.

The Edmonds City Council voted 6-1 Tuesday to pass an ordinance for Mayor Mike Nelson to execute a non-exclusive master permit with New Cingular Wireless — also known as AT&T — for the placement of small cell in the city’s right-of-way. Small cell typically includes an antenna and accessories that enhance cellular and data coverage in an area where service already exists.

“AT&T’s priority is to provide stable, consistent connections to our customers and we’re constantly assessing and upgrading our network to respond to the tremendous increase in demand for mobile data. Small wireless facilities are key to providing additional coverage and capacity to AT&T’s network in areas with high demand for wireless data,” Wireless Policy Group representative Gregg Bush said on behalf of AT&T during public comment.

A “no” vote would not have prevented small cell from coming to Edmonds.

The master permit for New Cingular Wireless sets terms that aim to protect the city’s interests for a five-year term. The permit states that AT&T assumes risk of damages, provides the city comprehensive indemnity and includes a commercial general liability insurance policy. The city attorney’s office has been working with city staff to negotiate the terms of the master permit for over a year.

City councilmembers Vivian Olson and Diane Buckshnis both said they are concerned with small cell’s potential impact on aesthetics, something that is not specifically outlined in the language of the master permit.

Chapter 20, section 50 of the Edmonds City Code — governing wireless communication facilities — includes protections for residential areas, aesthetics, environmentally sensitive areas, historically significant locations, flight corridors and the health and safety of people and property.

The city is required to treat all telecommunications providers neutrally, and this master permit would set precedent for all small future wireless providers seeking to provide or extend coverage in Edmonds.

The city, however, cannot regulate what types of wireless services enter the city.

Councilmember Buckshnis said she’s old enough to remember when cigarettes didn’t have U.S. Surgeon General warnings and she feels there is not yet enough information about the potentially negative health effects of newer generations of wireless.

The Federal Communications Commission issued an order in December 2019 that stated radio frequency exposure limits should remain unchanged. A scientific think tank Environmental Health Trust brought concerns about health implications of 5G before a federal court of appeals panel earlier this year.

“Something else that I found comfort in and that might be comforting for the public as well (is) Section 28 says the permittee agrees to comply with all present and future federal, state and local laws, ordinance rules and regulations,” Councilmember Olson said. “I feel like there’s some opportunity there … that laws can be put in place that would get it in the way of continued service that was harmful.”
Click here to view the source article.
Source: Herald Net, Isabella Breda, 16 Jun 2021

Councillor Fitzpatrick rallies Addiscombe residents to object to 5G mast
United Kingdom Created: 20 Jun 2021
An Addiscombe councillor has stepped in to try to protect the local environment by demanding “Not In Our Back Yard” over proposals to build a massive 5G telecommunications mast on a patch of public green space.

Jerry Fitzpatrick, the veteran councillor for Addiscombe West, has flagged up the proposals from infrastructure company Cornerstone which threatens to destroy trees and build over the green space to make way for their mast.

One tree under threat was planted recently as a memorial to a much-admired local, “the Running Lady of Addiscombe”.

Residents in the area received a letter from Cornerstone earlier this week.

They want to submit a planning application to erect a radio base station on the grass planted area outside 71 Addiscombe Road, not far from the Lebanon Road tram stop.

This would involve the installation of a monopole nearly 70-feet high, supporting six antennae, plus a cabinet and ancillary works. Cornerstone state that this would provide the neighbourhood with improved 3G, 4G and 5G mobile phone coverage.

In a message to residents, the councillor wrote, “This grass planted area is home to a variety of wildlife which contributes valuably to biodiversity in our community.

“It is home to the tree which the community planted in 2017 in memory of Joan Pick, the remarkable Park Hill resident who for the last 45 years of her life did not use – either in her home or as a form of travel – any carbon-depleting form of energy, and was recognisable to all as ‘the running lady’ because she literally ran to and from her every destination.”

Councillor Fitzpatrick encourages residents to email michael.griffin@waldontelecom.com, who is seeking to take into account public opinion before making an application to erect the mast. There is a June 28 deadline for submissions.

“If Cornerstone choose to submit an application, I shall of course inform local residents as soon as I can of this threat to our green space so that you can make your views clear to the planning authority,” Fitzpatrick writes.
Click here to view the source article.
Source: Inside Croydon, 19 Jun 2021

Pittsfield health officials want audience with Verizon about disputed cell tower
USA Created: 20 Jun 2021
PITTSFIELD — Though the agenda hasn’t been made clear, members of an elected board in Pittsfield want to talk to the company whose new cell tower is generating health complaints and distress in a city neighborhood.

At its July meeting, the Board of Health is expected to take up plans to request an audience with Verizon Wireless. Even before then, a New Jersey company will answer the city’s call to test levels of electromagnetic radiation from the tower, to determine whether it is exceeding limits set by the Federal Communications Commission.

The steps are cautiously welcomed by a leader of the neighborhood’s campaign to assess health impacts from the 115-foot monopole, which was erected last summer and began operating in September.

“It’s pretty amazing. We’ve seen some compassion,” said Courtney Gilardi of Alma Street, who has faulted the city’s Health Department and health board for not acting sooner on residents’ complaints about the perceived effects of what some call “electrosmog.”

Gilardi said she is pleased that members of the health board appeared to be in agreement, at their June 2 meeting, that steps need to be taken in light of reports of illness.

The newly formed Alliance for Microwave Radiation Accountability, of which Gilardi is co-chair, called April 13 for the city to conduct an independent survey of radiation levels from the new tower, which sits at the rear of a parcel at 877 South St.

The health board, though, has decided not to pursue a wider epidemiological study of possible health consequences related to the tower, citing its cost and complexity. One expert told the board June 2 that such a study, even if possible because of the small numbers involved, could cost $1 million.

The board previously had indicated that such a study could be run by the state Department of Public Health. But, the DPH declined to take on that project.

John M. Priest Jr., director the DPH’s Radiation Control Program, said in a May 13 email to Gina Armstrong, the city’s health director, that two residents had contacted his office about perceived health effects related to the tower. The alliance claims that at least a dozen people have reported being made sick by the tower.

The survey of radiation emanating from the tower and the board’s plan to seek a meeting with Verizon are seen as gains by neighbors, Gilardi said.

“We’ll have some support behind this and we’ll work together — as we have asked from the very beginning. These are hard conversations to have. I’ve always believed that solutions can be found, but we need the support of the city,” she said.

Armstrong told the board at its meeting last week she had hired a New Jersey company to conduct a study, to be completed soon, of electromagnetic radio emissions in the immediate area. Armstrong said the results would be presented at a future health board meeting.

Stephen Smith, the board’s vice chair, asked Armstrong to notify board members when the engineering company would be conducting the survey.

Armstrong could not be reached Thursday to provide updates on the status of the survey. A call to another staff member in her office seeking information was not returned. Meantime, the board is trying to settle on how to get Verizon involved in the issue and under what terms.

Smith brought up the topic after a more than three-hour session June 2, most of it devoted to hearing from experts on the issue of electromagnetic radiation and human health.

“We want to circle back to how we’re going to go about opening up a dialogue with Verizon,” Smith said. “I think that’s important. And try to make some headway there.”

Still unclear is who will attend on behalf of the city. Health board member Brad Gordon said he sees value in calling a meeting with Verizon. Still, he suggested that other city officials should join in the conversation. Gordon could not be reached Thursday to provide more information on the kind of meeting the health board is seeking with Verizon.

The board next is scheduled to meet at 6 p.m. July 7.

Though videos of past health board meetings can be viewed on Pittsfield Community Television, as of Thursday, the city had not posted any board meeting minutes for 2021.
Pleas for help

Over the past months, residents have bombarded Armstrong’s office and the health board with pleas for assistance.

In a May 4 email, Paul and Diana Dalton of Alma Street, whose home is the closest on the street to the tower, wrote that they have suffered headaches and insomnia since the tower went into operation. At the time, the board was a month from allowing outside experts on electromagnetic fields to provide information at a meeting.

“It is unfathomable ... that 8 months later we still have not had a public health department engage with the experts who are volunteering their time to help educate all involved on the scientific evidence that shows the biological effects this type of EMF exposure can have on people,” the couple wrote.

The Daltons have decided to move.

“We just cannot take the chance that this exposure will have permanent health effects on our young children, let alone ourselves,” they wrote. “We can’t change the fact that there has been no help offered for the past year, but we can change that going forward. Please engage with the experts provided to inform your team of what can be done today and help our neighborhood.”

Gilardi’s daughters have reported symptoms as well.

“People are moving out because they don’t feel comfortable living next to a tower,” she said. “We want what everybody wants — that they feel safe in their own homes.”
Board’s actions

Though the health board devoted most of its June 2 meeting to the topic of electromagnetic radiation and health, the member who led the group for most of the past year signaled, in an April email to Armstrong, that he was not interested in immersing himself in the issue.

The email sent by Dr. Alan Kulberg was obtained by the alliance through a public records request.

“In my view it is neither the Board of Health [nor] the Pittsfield Health Department that can navigate these complex issues or provide satisfaction for those opposing the tower,” Kulberg wrote.

“I do not want to position the board as the adjudicator. I do see the board as facilitating a discussion with the goal of airing the controversy and educating the public about the potential health risks of the Verizon cell tower, although that may be a non-starter as the opponents are already convinced of the harm,” he wrote.

“This is a complicated issue that stands at the intersection of medicine, physics, and epidemiology. To be frank, I have no desire to review the literature that has been provided nor do I want to debate the issue with the anti-tower citizens,” Kulberg wrote. “It is just not a responsibility I want to take on.”

Given that stance, Kulberg offered to step down as board chair.
Click here to view the source article.
Source: The Berkshire Eagle, Larry Parnass, 10 Jun 2021

Microwave weapons that could cause Havana Syndrome exist, experts say
USA Created: 20 Jun 2021
Russia and possibly China have developed technology capable of injuring brain and a US company made a prototype in 2004.

Portable microwave weapons capable of causing the mysterious spate of “Havana Syndrome” brain injuries in US diplomats and spies have been developed by several countries in recent years, according to leading American experts in the field.

Related news:
Jun 2021, USA: Are U.S. Officials Under Silent Attack?
May 2021, USA: Havana syndrome: NSA officer’s case hints at microwave attacks since 90s
Dec 2020, USA: Report Points to Microwave ‘Attack’ as Likely Source of Mystery Illnesses That Hit Diplomats and Spies

A US company also made the prototype of such a weapon for the marine corps in 2004. The weapon, codenamed Medusa, was intended to be small enough to fit in a car, and cause a “temporarily incapacitating effect” but “with a low probability of fatality or permanent injury”.

There is no evidence that the research was taken beyond the prototype phase, and a report on that stage has been removed from a US navy website. Scientists with knowledge of the project said that ethical considerations preventing human experimentation contributed to the project being shelved – but they said such consideration had not hindered US adversaries, including Russia, and possibly China.

“The state of that science has for the most part been, if not abandoned, pretty much left fallow in the United States – but it has not been fallow elsewhere,” said James Giordano, professor of neurology and ethics at Georgetown University Medical Center.

Giordano, who is also senior fellow in biotechnology, biosecurity and ethics at the US Naval War College, was brought in as adviser by the government in late 2016 after about two dozen US diplomats began falling sick in Havana. He later took part in an assessment for US Special Forces Command on which countries were developing the technology and what they had achieved.

“It became clear that some of the work that was conducted in the former Soviet Union was taken up again by Russia and its satellite proxies,” Giordano said, adding that China had also developed directed energy devices to test the structure of various materials, with technology which could be adapted to weapons. A second major wave of brain injuries among US diplomats and intelligence officers took place in China in 2018.

Giordano is restricted from giving details on which country had developed what kind of device but he said the new weapons used microwave frequencies, able to disrupt brain function without any burning sensation.

“This was important – and rather frightening – to us, because it represented a state of advancement and sophistication of these types of instruments that heretofore had not been thought to be accomplished,” he said.

If a US adversary has succeeded in miniaturising the directed energy technology needed to inflict tissue damage from a distance, it makes such weapons a more plausible explanation for Havana Syndrome.

More than 130 US officials, from the state department, CIA and national security council (NSC), have suffered from symptoms, including dizziness, loss of balance, nausea and headaches, first identified in Cuba. The impact on some of the victims has been debilitating and long-lasting.
White House investigating ‘unexplained health incidents’ similar to Havana syndrome
Read more

Some of the most recent incidents have involved NSC officials experiencing crippling symptoms in broad daylight in Washington. The state department, CIA and Pentagon have all launched investigations, but have yet to come to conclusions. A National Academy of Sciences report in December, found that the Havana Syndrome injuries were most likely caused by “directed pulsed radio frequency energy”.

Sceptics of the microwave weapon theory have pointed to decades of US efforts to build such a device during the cold war and since, without any confirmed success. They have also argued that a weapon capable of inflicting brain injury from a distance would be too unwieldy to use in urban areas.

However, James Lin, the leading US authority on the biological impact of microwave energy, said a large apparatus would not be needed to focus energy on a small area, heating it a minute amount and causing “a thermoelastic pressure wave” that travels through the brain, causing damage to soft tissue.

The pressure wave would initially be experienced by the target as sound. Many of the US diplomats, spies, soldiers and officials whose symptoms are being studied as part of the Havana Syndrome investigation reported hearing strange sounds at the onset of the attacks.

“You can certainly put together a system in a couple of big suitcases that will allow you to put it in a van or an SUV,” Lin, professor emeritus in the electrical and computer engineering department at the University of Illinois, said. “It’s not something that you need to have enormous amounts of space or equipment to do it.”

There is no evidence that the research was taken beyond the prototype phase, and a report on that stage has been removed from a US navy website. Scientists with knowledge of the project said that ethical considerations preventing human experimentation contributed to the project being shelved – but they said such consideration had not hindered US adversaries, including Russia, and possibly China.

“The state of that science has for the most part been, if not abandoned, pretty much left fallow in the United States – but it has not been fallow elsewhere,” said James Giordano, professor of neurology and ethics at Georgetown University Medical Center.

Giordano, who is also senior fellow in biotechnology, biosecurity and ethics at the US Naval War College, was brought in as adviser by the government in late 2016 after about two dozen US diplomats began falling sick in Havana. He later took part in an assessment for US Special Forces Command on which countries were developing the technology and what they had achieved.

“It became clear that some of the work that was conducted in the former Soviet Union was taken up again by Russia and its satellite proxies,” Giordano said, adding that China had also developed directed energy devices to test the structure of various materials, with technology which could be adapted to weapons. A second major wave of brain injuries among US diplomats and intelligence officers took place in China in 2018.

Giordano is restricted from giving details on which country had developed what kind of device but he said the new weapons used microwave frequencies, able to disrupt brain function without any burning sensation.

“This was important – and rather frightening – to us, because it represented a state of advancement and sophistication of these types of instruments that heretofore had not been thought to be accomplished,” he said.

If a US adversary has succeeded in miniaturising the directed energy technology needed to inflict tissue damage from a distance, it makes such weapons a more plausible explanation for Havana Syndrome.

More than 130 US officials, from the state department, CIA and national security council (NSC), have suffered from symptoms, including dizziness, loss of balance, nausea and headaches, first identified in Cuba. The impact on some of the victims has been debilitating and long-lasting.
White House investigating ‘unexplained health incidents’ similar to Havana syndrome
Read more

Some of the most recent incidents have involved NSC officials experiencing crippling symptoms in broad daylight in Washington. The state department, CIA and Pentagon have all launched investigations, but have yet to come to conclusions. A National Academy of Sciences report in December, found that the Havana Syndrome injuries were most likely caused by “directed pulsed radio frequency energy”.

Sceptics of the microwave weapon theory have pointed to decades of US efforts to build such a device during the cold war and since, without any confirmed success. They have also argued that a weapon capable of inflicting brain injury from a distance would be too unwieldy to use in urban areas.

However, James Lin, the leading US authority on the biological impact of microwave energy, said a large apparatus would not be needed to focus energy on a small area, heating it a minute amount and causing “a thermoelastic pressure wave” that travels through the brain, causing damage to soft tissue.

The pressure wave would initially be experienced by the target as sound. Many of the US diplomats, spies, soldiers and officials whose symptoms are being studied as part of the Havana Syndrome investigation reported hearing strange sounds at the onset of the attacks.

“You can certainly put together a system in a couple of big suitcases that will allow you to put it in a van or an SUV,” Lin, professor emeritus in the electrical and computer engineering department at the University of Illinois, said. “It’s not something that you need to have enormous amounts of space or equipment to do it.”

The microwave weapon project for the US Marine Corps, first reported in Wired, was first developed by a company called WaveBand Corporation. Codenamed Medusa – a contrived acronym for Mob Excess Deterrent Using Silent Audio – the weapon used the same technology as that suggested by Professor Lin, the “microwave audio effect”, which created rapid microwave pulses that slightly heated soft tissue in the brain, causing a shockwave inside the skull.

WaveBand was given $100,000 for the prototype, which according to the specifications of the contract would “be portable, require low power, have a controllable radius of coverage, be able to switch from crowd to individual coverage, cause a temporarily incapacitating effect, have a low probability of fatality or permanent injury, cause no damage to property, and have a low probability of affecting friendly personnel”.

A navy document in 2004 (which has since been removed from the Navy Small Business Innovation Research site) said the hardware had been designed and built. “Power measurements were taken and the required pulse parameters confirmed,” it said. The document added: “Experimental evidence of MAE [microwave auditory effect] was observed.”

WaveBand’s former president and CEO, Lev Sadovnik, said he was limited in what he was allowed to say about the project, but said the immediate effects of MAE were disorientation and the impression of hearing sounds.

Sadovnik said that a device capable of causing Havana Syndrome symptoms could be relatively portable.

“It’s quite conceivable that you can hide it in a car, or in a van but it would not work over a long distance,” he said. “You can do it through a wall, say, if you are in the next room in a hotel.”

Sadovnik said the Medusa prototype was not powerful enough to cause lasting harm, nor would that be allowed. But he said Russia was more advanced in understanding the human impact of microwave weapons – partly because it did not face the same ethical constraints.
Havana syndrome: NSA officer’s case hints at microwave attacks since 90s
Read more

“We have here very strict limitations, of course, on human tests and animal testing,” he said. “The Russians do not adhere to these standards.”

Giordano said that different political and ethical norms in Russia and China, create “unique opportunities to advance bioscientific and technological development in ways that would be untenable in the United States and programs of our Nato allies”.

Although many US officials and victims believe that Russia is behind the attacks, there is so far no compelling evidence that Moscow is responsible. In some cases, Russian military intelligence (GRU) vehicles are reported to have been close to the scene of an apparent attack. But it would not be unusual for the GRU to tail US officials.

The Russians certainly had a long history of using microwave technology against US diplomatic missions. The embassy in Moscow was found to be bathed in microwave radiation in the 1960s and early 1970s, though the intention behind it was never clear. That episode erupted into a scandal when it emerged the US government had withheld the fact from its own diplomats.

At the same time, the US was spending huge amounts trying to develop its own directed energy weapons, both laser- and microwave-based. Mark Zaid, a lawyer representing some of the Havana Syndrome victims, has a CIA briefing slide appearing to date from the 1960s or 1970s which shows a building being hit by microwaves from a nextdoor structure. Zaid said the slide was among the personal effects left by a deceased agency officer.

“The military loves death rays. Everybody loves death rays – and lasers had some of the characteristics of death rays so people kind of got excited about that,” recalled Cheryl Rofer, who worked on laser and auditory weapon research in the 1970s at Los Alamos National Laboratory in New Mexico.

That auditory research eventually led to the Long Range Acoustic Device, or “sound cannon”, used by some police forces against demonstrators last summer. But it did not lead to any “death rays”.

“Thinking about something and actually building it are two different things,” Rofer said. And the experience of seeing billions spent over the decades with little to show for it, has left her sceptical about new claims of microwave weapons development.

“The military has a whole lot of money sloshing around, and they will try lots of different things, and some of them are good and some of them are not so good.”

Giordano said, however, that while development had stalled in the US, it had been continued by America’s adversaries. The initial two dozen cases in Havana, he said, represented a field test of the equipment.

He said that while the US focuses on expensive weapons for traditional warfare, Russia, China and others are “very interested in, and dedicated to, developing non-kinetic tools that can be leveraged below the threshold of what would formally be considered acts of war, so as to engage in processes of mass disruption”.
Click here to view the source article.
Source: The Guardian, Julian Borger, 02 Jun 2021

Sleeping with your phone in bed? Here’s why this behaviour can affect your health
Ghana Created: 20 Jun 2021
Sleeping with your phone close to you can be hazardous to your health.

Smartphones have been proven to emit dangerous radiation which causes an alteration in the system of certain self –regulating the process, such as our biological clock or cardiac rhythm.

Owing to this, having our cell phone near us while we sleep can lead to nightmares, inability to sleep, waking up several times at night, etc. As a matter of fact, it can even damage your brain.

Furthermore, sleeping with your phone near you can be harmful to your body functions and tend to limit the production of many significant hormones that are essential for your regular routine.

As affirmed by WHO: Electronic devices, in general, are bad for the body because they produce toxic effects that can increase the chances of developing cancer.

Read on to see some health implications of having your cell phone close to you while you sleep:

It puts our health at risk due to emitted radiation

Generally, mobile phones emit radiation due to transmission signal around 900MHz. Owing to this, keeping cell phones close to the head for prolonged periods can lead to headaches, muscle pains, and other complicated health issues.

Although people tend to keep their phones close to them while they sleep for different reasons, it is, however, better to be safe than sorry.

It could prevent you from sleeping

LED screens, which includes cell phones, tablets, TVs and other gadgets, give off blue light; a type that studies have suggested to impede the production of the sleep-inducing hormone melatonin and disrupt our circadian rhythms.

Although the reason for this is yet unknown, it may be because blue light emits wavelengths similar to daylight, which can deceive our bodies to think that it’s daytime, at any time.
Click here to view the source article.
Source: Pulse Ghana, Berlinda Entsie, 01 Jun 2021

 Page 1 of 764   Next›  Last»