News for Norway

 Page 1 of 6   Next›  Last» 

Head of Swiss Radiation Protection Committee accused of 5G-swindle. Nordic countries deceived, too.
Norway Created: 28 Feb 2020
A few weeks ago, the president of Switzerland and her counsel received a serious letter.

The authors were a number of the world's foremost scientists in the field of radiation protection and health.

The researchers warned that Martin Röösli (picture), the man who chairs the BERENIS committee, a committee responsible for providing the Swiss government with advice on radiation protection guidelines, should be scrutinized for impropriety –or to put it more bluntly –for scientific fraud.

About time, was my initial reaction. Then, I began to ponder: Is Martin Röösli an outright fraudster? Or are his mischaracterisations of the science the result of the application of unreasonable scientific criteria in his search for truth? It seemed to be an interesting topic worthy of reflection...

*SNIP* read the entire article via the source link below...
Click here to view the source article.
Source: Einar Flydal, 27 Jan 2020

5G test at Telenor own site coincides with severe headaches in employees
Norway Created: 28 Sep 2019
(Auto-translated from Norwegian): Telenor has set up new 5G masts at Fornebu - several now claim to have headaches.

After Telenor opened a 5G pilot at its Fornebu headquarters, some workers in the area struggled with headaches. However, Telenor believes that the radiation is harmless.

Telenor on Tuesday opened a new 5G pilot at its own headquarters at Fornebu. With two new rooftop base stations, Telenor will test the future of mobile technology on its own. One base station runs at 3.6 GHz and is part of Telenor's 5G expansion in Norway. The second is part of a larger research project in collaboration with the EU, called 5G-VINNI, and runs at 26GHz.

Since the masts were set up, Resett has been hinted by a source, who himself works in another building at Fornebu, that several of his colleagues have had severe headaches. Since the reactions have come so abruptly after the 5G installation, it is reasonable to inquire whether it may be related, not least because of the strong strength of the signal from the 5G-VINNI mast.
Click here to view the source article.
Source: Resett, Maria Zähler, 28 Sep 2019

Stordemonstrasjon (mod smartmeter) i Oslo 2. juni
Norway Created: 3 Apr 2018
Lørdag 2 juni ønsker vi velkommen til så mange mennesker som mulig for en felles STOPP demonstrasjon for deg som vil bestemme i eget hjem.

Markeringen vil foregå sentralt i Oslo. Vi ønsker å vise den økende motstanden mot de nye målerne, plassert i våre hjem, som vi aldri har bedt om. For de som ikke ønsker denne ordningen er den pr dags dato forsøkt utført under tvang. Dette til tross for at den griper inn i flere forhold som angår alles liv. Har du lyst til å være med å organisere denne eventen? Ta kontakt med oss, mye må forberedes og legges til rette. Det vil også være mindre markeringer fredag 1 juni, seminar og sosialt samvær. Vi satser stort oppmøte, samt en kraftfull og fredfull markering på at nok er nok!
Click here to view the source article.
Source: Stop Smartmålerne, 19 Mar 2018

18 child smart watches fail Norwegian safety documentation standards
Norway Created: 11 Feb 2018
Norwegian telecoms regulator Nkom said it had examined eighteen models of smart watch for children, and found that not a single one of them complied with national regulations on documentation for radio equipment safety. It said the dealers and importers had not carried out sufficiently thorough checks of the devices before bringing them to market. Nkom looked at the devices themselves, their packaging, documentation and customer information.

Nkom said the shortcomings ranged from the absence of the 'CE' European safety standard marking, lack of manufacturer or type designation, and lack of testing documentation. Many of them lacked any indication of radiation testing.

The regulator will be sending out notifications to the dealers and importers and in most cases, they and the producers will have the opportunity to propose a resolution to correct the shortcomings.

Watches that do not fulfil requirements could be transmitting on the wrong wavelength, could interfere with other equipment and could be emitting unsafe levels of radiation.
Click here to view the source article.
Source: TelecomPaper, 16 Jan 2018

Smartmålernes nye helse- og miljøskader
Norway Created: 10 Feb 2018
Med installeringen av nye strømmålere (AMS) utsettes du for kontinuerlig eksponering for miljøgift «Elektro-tåken» – en usynlig og lydløs kilde til helse- og miljøskader – gjøres enda litt tettere.

2,9 millioner AMS-målere – de nye smartmålerne – installeres i norske hjem i disse dager. Myndighetene har hevdet at målerne sender langt svakere enn mobiler, men det skyldtes at de har blandet sammen målemetoder: de sender faktisk langt sterkere2. Olje- og energidepartementet (OED), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og strømnettselskapene har ikke tatt advarslene om skadelige biologiske virkninger på alvor. De er mer opptatt av å holde fremdriften – alle skal være koblet til før 20193. En del folk rapporterer om helseplager etter at de har fått smartmålerne i sitt hjem. Målerne vil uunngåelig bidra til å trekke antallet uføretrygdede oppover, med diagnoser utover et bredt spekter av «uforklarte» lidelser. Slik får vi en forsmak på Tingenes Internett.

Måling av skadevirkninger. I min forrige artikkel i Ny Tid (oktober 2017) ble en rekke biologiske og tekniske skademekanismer ved radiobølget stråling nevnt. Mekanismene er kjent i faglitteraturen, men overses av trådløsnæringen. Næringen har utviklet seg i ly av romslige grenseverdier basert på at slik stråling bare kan skade ved oppvarming. Derfor er det oppvarmingspotensialet man setter grenser for. Og man knytter fortsatt målemetoden til oppvarmingsevnen – som et gjennomsnitt over flate og tid – til tross for at flere tusen forskningsrapporter dokumenterer mer subtile virkemåter som ikke kan fanges opp slik, og at trådløst gir plager og skader helt uten målbar oppvarming. Ikke minst er det de brå, sterke og korte lavfrekvente pulsene i moderne digital kommunikasjon som knyttes til et bredt spekter biologiske skadevirkninger4. AMS-målere av merket Aidon sender slike pulser hvert 0,6 sekund døgnet rundt, selv om de bare skal overføre ørlite forbruksdata en sjelden gang i blant.

Tilsvarende bygger norsk helsepolitikk på forestillingen om at ingen kan bli syke når gjennomsnittseksponeringen er for svak til å varme opp vev, og at AMS-målerne derfor er ufarlige. Men dette er foreldet kunnskap. Grenseverdier som skal beskytte mot biologisk påvirkning må fastsettes utfra mekanismer som virker ved langt svakere eksponering enn dagens strålegrenser. Blant annet må den lavfrekvente pulsingen tas med i beregningen5.

Kanarifuglene i gruven. I bøker, på blogger og i sosiale medier kloden rundt finner man nå historier om hvordan folk blir syke kort tid etter at smartmåleren er i hus6. Symptomene er særlig hodepine, ørhet, utmattelse, utslett, smerter i ledd og tinnitus. Utslagene varierer fra person til person, styrke og varighet likeså. Helseplager folk allerede har, for eksempel MS, kan forverres. Plagene blir borte i hus uten målere eller ute i skog og mark. Dette er det biologiske forklaringer på.

Norsk helsevesens offisielle standpunkt er likefullt at slike reaksjoner må ha andre årsaker eller skyldes innbilling og angst7. Men blant dem som rammes er det også personer som ikke var det minste bekymret for slikt, som ikke har reagert på elektromagnetiske felt før og som ikke en gang ante at det gikk an. Forøvrig finnes det objektive medisinske tester og blindtestmetoder8.

Prosentvis er det få som rapporterer om helseplager etter målerinstallering. «Folk flest» hekter nok heller sine diffuse plager på mer konvensjonelle årsaker. Det er derfor naturlig med store mørketall. De som rapporterer er som «kanarifuglene i gruven» – de gir oss det første varselet om at alle utsettes for en miljøbelastning som over tid vil ramme flere.

Som julekvelden på kjerringa. Alt tidlig i AMS-prosjektet ble tankene luftet om frykten for helseplager. Men målernes signaler ligger langt innenfor gjeldende grenseverdier, som man forventet at var trygge, og de ligger innenfor fribruksforskriftens tekniske krav. Dermed ble målernes kommunikasjon basert på trådløst. Og så får mange helseplager likevel.

Man kan undres over hvordan forvaltningen så sikkert kunne – og fortsatt tillater seg å – frikjenne trådløsteknologien når fagfolk kloden rundt advarer9. Strålevernforvaltningene i land som Norge er underbemannet og innrømmer selv at de mangler kompetanse til å vurdere helsevirkningene10. Nasjonale strålevernetater og helseministerier blir derfor takknemlige brukere av ferdige utredninger fra næringen, som de så baserer sine standpunkter på. IKT-bransjen leverer. Den er omtrent fire ganger større enn legemiddelbransjen og dyktig til å fremme sitt virkelighetsbilde. Slik kan den skape en felles, tjenlig forståelse av at helserisikoen er lav11. Nkom, nettselskapene, konsulenter og underskogen av småselskaper velger å stole på myndighetene, selv om dagens lovgivning pålegger dem et selvstendig ansvar12.

AMS-prosjektets Catch-22. En helt vanlig unntaksformulering ble lagt inn i AMS-forskriftens § 413. Der heter det at «Nettselskapene har ikke plikt til å installere AMS dersom (…) b) installasjonen er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker.» Å utvise skjønn ble altså overlatt til nettselskapene, dog etter veiledning fra NVE: i kommentarene til forskriften14 ga NVE den tolkning at «AMS skal i utgangspunktet installeres i alle målepunkt» og at «Med ’ulempe for [sluttbruker]’ menes først og fremst i helsemessig forstand». I rettledningsskriv15 ble det senere gjort tydelig at NVE ønsket at nettselskapene foreløpig burde ta forholdsvis lett på dokumentasjonskravet.

Per juni 2017 var det registrert nær 1000 fritak. Senere tall foreligger ikke, men tallet har nok steget sterkt. Allerede før målerutskiftningene begynte, fikk både OED, NVE og nettselskapene brev, klager og telefoner fra folk som hevdet at økt helserisiko fra smartmålere er påregnelig, og det ble lagt frem tung og omfattende vitenskapelig dokumentasjon. Mange søkte fritak med utgangspunkt i at forskningen viser at det foreligger «vesentlig dokumenterbar ulempe» i helsemessig forstand – det måtte jo være tilstrekkelig for en kunnskapsbasert forvaltning som endatil skal ha Grunnlovens føre var-paragraf (§ 112) som rettesnor. Men nei: Skritt for skritt har NVE, med OEDs velsignelse, gjort det vanskeligere å få fritak av helsegrunner16. Nettselskapene gir nå avslag med den begrunnelse at kunden må ha legeerklæring som dokumenterer at de allerede har helseproblemer eller angst som kan knyttes til elektromagnetisk stråling. Det skal kundene skaffe seg i et land der dogmet som blir lagt til grunn i legeutdanningen er at det kun er ved oppvarming helseskader forekommer. Noen leger begrunner derfor at de nekter å skrive attester med at de tror slike skadereaksjoner ikke er mulig17.

At man kan søke fritak er knapt å spore på strømselskapenes nettsider. Får du fritak for deg, skal du vite at naboens trådløse måler likefullt monteres, selv om den står på veggen mot soverommet ditt. NVE aksepterer nemlig ikke at fritak gis for å beskytte naboer, venner, familie eller omsorgspersoner som selv ikke tilhører husstanden18.

Det er et problem for AMS-prosjektet at teknologien og utplasseringsmåten – som måtte til for å gi prosjektet realisme – ikke lenger er etisk og helsepolitisk forsvarlig. Det viser «kanarifuglene» som kvitrer om sine plager, og det viser dagens kunnskapsstatus.

NVE var delaktig i teknologivalget og satte i gang et prosjekt som viste seg å hvile på tvilsomme forutsetninger. Dersom NVE vil fjerne helserisikoen, må NVE pålegge kabling i blokker, rekkehus og tett bebyggelse, samt retningsantenner her og der. Løsningene er hyllevare19, men en slik endring vil sprenge budsjetter og tidsrammer. En slik omlegging vil dessuten sette Statens strålevern i dårlig lys og forsinke Elhub-prosjektet – prosjektet som skal gi Norge et mer dynamisk, mer effektivt og mer sentralisert kraftmarked.

Nettselskapene, som valgte teknologien, er også i en tvangssituasjon: flere kunder henvender seg nå i grupper og vil ha kablede løsninger. De vil ganske enkelt ikke akseptere trådløse sendere i hjemmet som sender 24/7/365. Nettselskapene som forhandlet vekk kablingsalternativet løper høy omdømmerisiko – i tillegg til den økonomiske – hvis de velger å fortsette dagens faste linje.

Dilemmaer med Tingenes Internett. Slike Catch-22-situasjoner vil mange andre etater og næringsdrivende havne i på veien mot «smart-samfunnet». Noen er der allerede: Enkelte nye fjernkontroller sender radiopulser hele tiden. KabelTV-selskapet Get sender ut sine Getboxer som slår på WiFi for fullt når kontakten settes i – enten du har bestilt WiFi eller ikke. Securitas monterer sine Verisure alarmsentraler som stråler kontinuerlig om kapp med Getboxen. Vannmålere monteres som sender status i ett sett for å kunne avleses en gang i måneden. For det er billig å lage, gir lite kundestøtte og er tillatt.

Det finnes faktisk folk i dag som ikke kommer seg til sykehus og andre offentlige tjenester – de tåler rett og slett ikke strålingen i lokalene20. Hvor skal de som blir syke være i det «smarte» Tingenes Internetts rike, når duppedittene rundt oss – våre egne eller andres – plager stadig fler? Skal de bli nødt til å godta uttalelsen til Guro Grøtterud, seksjonssjef i avdeling Sluttbruker i NVE: «De overfølsomme får holde seg hjemme!»21 Skal de holde seg der da, sammen med naboenes smartmålere?
Click here to view the source article.
Source: Ny Tid, Einar Flydal, 03 Jan 2018

California: Helsemyndighetene ble presset til ikke å informere om helsefarene ved mobilbruk
Norway Created: 26 May 2017
Den amerikanske delstaten har måttet levere ut de omfattende advarslene mot mobiltelefoni og trådløse fasttelefoner som helsemyndigheten laget, men aldri publiserte. Advarslene ble re-formulert hele 29 ganger i årene 2009 – 2015, og så ble hele advarselen lagt i skuffen.

Hvorfor? Jo, det viser seg at politisk ledelse presset Californias helsemyndighet til stadig å svekke teksten til den ble like tannløs som den føderale teksten som etterhvert kom fra Washington DC. Og da trengtes den ikke lenger.

Det var Joel Moskowitz, medisiner og direktør for Folkehelseinstituttet (Center for Disease Control) ved University of California, Berkeley, som tvang fram dokumentene ved å stevne delstaten. Dokumentene viser at forvaltningen først utarbeidet retningslinjer og helseadvarsler som ga anvisninger for delstatens innkjøp og restriksjoner på trådløsbruk for statens egne ansatte. De tidlige versjonene ga klare henvisninger til funnene i en rekke forskningsprosjekter. Disse prosjektene påviste DNA-skader og flerdoblet risiko for hjernesvulster etter langvarig bruk av mobiltelefon. Helsefaglige myndigheter ville blant annet anbefale tidsbegrensninger for alle ansatte, bruk av ørepropper, fjerning av ørepropper og hodesett fra hodet når telefonene ikke var i bruk, og at man holdt mobilene unna kroppen.

*SNIP* read the entire article via the source link below...
Click here to view the source article.
Source: Jeg har noe på hjertet (Blog), Einar Flydal, 26 May 2017

En gledelig julegave?
Norway Created: 26 Dec 2016
Etter en høringsrunde i sommer med til dels sterk kritikk for pinlig svakt faglig grunnlag i håndteringen av elektromagnetiske felt (EMF), er høstens revisjon av strålevernforskriften alt ferdig. Den ble vedtatt av regjeringen den 16. desember. Det vil si i all hast før juleferien. Da er det alltid travelt, og kvaliteten på beslutningen kan bli deretter. Enhver i sentralforvaltningen vet at det er et gunstig tidspunkt for å få kjappe vedtak, hva enten temaet er ulv, olje eller stråling.

Revisjonen innebærer ikke noe stort linjebrudd, men inneholder enkelte vesentlige og noen negative og positive presiseringer og endringer for det som ofte misvisende kalles «ikke-ioniserende stråling». I sum viser endringene at framover er det striden om kunnskapsgrunnlaget som blir stadig viktigere: Strålevernet holder seg med foreldet kunnskap som styrer forskriften og hindrer ethvert konstruktivt tiltak for å avbøte skadene fra ikke-termiske elektromagnetiske felt – både for mennesker og annet liv.

*SNIP* read the entire article via the source link below...
Click here to view the source article.
Source: Einar Flydal, 23 Dec 2016

Skolans svar på mobilstöket – har infört ”mobilhotell”
Norway Created: 14 May 2016
En högstadieskola i Norge har infört mobilförbud under skoldagen. Varje morgon tvingas eleverna lägga sina telefoner i ett ”mobilhotell”.

– Många av eleverna tycker att det är skönt att de slipper vara inloggade på sociala medier hela tiden, säger skolans rektor till norska Dagbladet.

Ål Ungdomsskole i Norge har sedan årskiftet infört en mobilfri skola. Varje klassrum har installerat ”mobilhotell” – där barnen får lägga ifrån sig sina telefoner.

– Förut var det skärmar överallt på rasten och de tog all uppmärksamhet hos eleverna. Men nu blir de nästan tvungna att prata med varandra, säger Mari Halde Andersson som är lärare på skolan, till norska Dagbladet.
Eleverna positiva

Först väckte initiativet motstånd hos högstadieeleverna, men nu ska attityderna ha ändrats.

– Mitt intryck är att många av eleverna tycker att det är skönt att de slipper vara inloggade på sociala medier hela tiden, säger skolans rektor Anne Marie Stokkedal.

Mobilförbudet ska ha kommit på tal efter att eleverna bland annat känt obehag inför att äta mat i skolmatsalen – av rädsla för att bli fotograferade.
Hyllas av norska föräldrar

Det är inte bara skolans personal som gillar mobilhotellet – tilltaget har även hyllats av föräldrar.

"Borde vara en självklarhet på alla skolor", skriver en förälder på Dagbladets Facebooksida.

Själva "hotellet" består av en trälåda där varje mobil har ett eget fack.

– För studenterna är det viktigt att telefonerna förvaras säkert, säger rektorn till Dagbladet.
Click here to view the source article.
Source: Aftonbladet, 06 Feb 2016

Brundtland: - Min kropp har reagert på mobilstråling i 25 år
Norway Created: 15 Aug 2015
Gro Harlem Brundtland snakket ut om norsk valgkamp, tiden som Norges første kvinnelige statsminister og sin bekymring for stråling fra mobiltelefoner.

Sendingen ble tatt opp på seilskuta «Boy Leslie», som ligger til kai ved Pollen i Arendal. Frem til tirsdag går det årlige politikkstevnet Arendalsuka av stabelen i sørlandsbyen.

I utspørringen fortalte Brundtland, som er tidligere generaldirektør i Verdens Helseorganisasjon, blant annet om sin skepsis til strålingen fra mobiltelefoner.

- Jeg vil si: Skjerm dere. Ikke gå med mobilen i lomma, sa Brundtland.
Får hodepine av mobilbruk

Hun bruker selv mobiltelefon minst mulig og er opptatt av å holde telefonen langt unna hodet hvis hun for eksempel måtte sende en tekstmelding.

- Jeg kan ikke ha mobilstrålene her oppe. Da får jeg øyeblikkelig hodepine. Min kropp har reagert på mobilstråling i 25 år, sa Brundtland.

Den tidligere norske statsministeren mener forskningsresultater viser at det ikke er noen tvil om at det er negative sider ved bølgene som treffer mennesker på grunn av mobiltelefoner og andre teknologiske innretninger.

Et ekspertutvalg satt ned av norske myndigheter konkluderte i 2013 med at det ikke er et belegg for å si at stråling fra mobiltelefoner, trådløse nettverk og mobilmaster er skadelig eller kan gi helseplager.
- Ble hundset og hetset

Brundtland var Norges første kvinnelige statsminister. Aftenpostens politiske redaktør Trine Eilertsen ville vite hva hun syntes om at syntes om at landet igjen har fått en kvinne som statsminister.

- Det er viktig at dette ikke blir et engangsfenomen. At dette kan gjenta seg er interessant og viktig. Det sprer holdninger blant unge mennesker hva de ser og opplever, påpeker Brundtland.

- Mange av de gangene jeg ble hundset, hetset og utsatt for kampanjelignende utfall, særlig før valg, tenkte jeg: Gro, dette må du tåle.

Hør Gro fortelle om dette i videoklippet øverst.
Solberg har ikke opplevd det samme

Brundtland fortalte at moren ofte stile spørsmål om hvordan hun holdt ut all kritikken hun måtte gjennom fordi hun som kvinne hadde klatret helt til topp i politikken.

- Da sa jeg – neste gang en kvinne blir statsminister vil det bli annerledes. Det synes jeg vi ser nå. Hun som er statsminister nå har ikke hatt så mange angrep som er kjønnsbasert. Det er jeg glad for, sier eksstatsministeren.
- Dagens politikere får ikke fred

Brundtland mener årets valgkamp har mange likhetstrekk med norsk politikk sllik den var da hun var statsminister, men at det også er forskjeller.

- Mediene er enda mer på i hele tiden enn det de var i hvert fall i den første delen av min tid. Nå er det sosiale medier og det ene med det andre hele tiden. De stakkars menneskene får jo ikke fred!

76-åringen avslørte at hun selv ikke har kastet seg ut i verdenen av sosiale medier, men at hun bruker e-post og tekstbehandlingsprogrammer som word.
Ville bedt Clinton på hytta

Gro Harlem Brundtland var statsminister for Arbeiderpartiet i tre perioder: I 1981, 1986-89 og i 1990-1996.

Hun er idag nestleder i FN-rådet «The Elders». I den forbindelse besøkte Brundtland nylig Russland der hun blant annet traff president Vladimir Putin.

- Han var godt forberedt, i godt humør og oppførte seg på en måte som var mer tillitsvekkende enn vi hadde forventet, fortalte Brundtland.

Til tross for uenighet i synet på Ukraina-konflikten sa Brundtland at hun oppfattet Putin som en kunnskapsrik politiker. Men på spørsmål om hvem av topplederne hun hadde møtt hun helst kunne tenkt seg å invitert med på hytta, svarte Brundtland kontant:

- Bill Clinton.

Begrunnelsen var at Clinton var oppvokst i små kår og at han hun derfor kunne se for seg at han ville avfinne seg med hyttas standard.
Utøya sitter i

Stanghelle og Eilertsen spurte også ut Brundtland om den internasjonale terrorutfordringen og det som skjedde på Utøya 22. juli 2011. Brundtland holdt foredrag på AUF-leiren og forlot øya like før massakren den dagen.

I sommer var Brundtland tilbake på Utøya på AUFs første sommerleir siden terroraksjonen.

- Det var på mange måter en lettelse å være tilbake. Den gangen så jeg alle de unge ansiktene foran med da jeg dro, og da kvelden kom var mange borte. Det sitter veldig hardt i, fortalte Brundtland.

- Men å se dem nå, og se at det er kommet mange nye ungdommer til øya var en lettelse for meg, la hun til.
Aktuell gjest hver kveld

Aftenpostens kommentatorer Trine Eilertsen og Harald Stanghelle spør ut en aktuell gjest til debatt hver kveld torsdag til søndag under Arendalsuka.

Torsdag kveld var Ap-nestleder Hadia Tajik første gjest som ble grillet. Hun røpte blant annet hemmeligheten om et forelegg hun fikk etter å ha krasjet reportasjebilen under et sommerivkariat i Aftenposten for 14 år siden.
Click here to view the source article.
Source: Aftenposten, Karen Tjernshaugen, 14 Aug 2015

Telenor vant i retten – men hvem tapte?
Norway Created: 4 Apr 2015
Dommen er kommet i rettssaken mellom radareksperten og Telenor Norge. Telenor vant. Radareksperten tapte og må dekke både egne og Telenor Norges omkostninger. Dessuten må han leve med antennene som fra under 30 meters hold retter sine strålekjegler gjennom hans hus for å dekke noen få hus bakenfor.

Ut av dommerens beslutning leser jeg et resonnement omtrent som følger:

«Strålegrensene, som stammer fra WHO, er ikke overtrådt. ALARA-prinsippet – at strålingen skal holdes så lav som man med rimelighet kan oppnå – er det ingen grunn til å bry seg med dersom det ikke fins noen helsefare ved stråling under grensene. Helsefare hevder saksøker at der er via sine vitner og gjennom henvisning til The BioInitiative Report, som [med referanser, EF] bygger på rundt 50.000 forskningsrapporter. Men den rapporten har saksøktes vitne fra Statens strålevern slått fast at det fins vesentlig kritikk mot. Han sitter selv i en ekspertgruppe som gjennomgår all forskning på feltet. Den forskningen som denne ekspertgruppen anerkjenner, er det i følge vitnet selv ikke reist tvil om. Altså er det mest grunn til å feste tillit til denne sistnevnte forskningen, og den sier at der ikke er noen helsefare under strålegrensene. Konklusjonen må da bli at det ikke er grunn for å anta at det foreligger risiko for helseskade, og dermed er det ingen grunn for å flytte på antennene, og saksøker har egentlig ingen sak utfra det som er fremkommet.»

*SNIP* Read the entire article and verdict at the source link below...
Click here to view the source article.
Source: Einar Flydal Blog, 03 Mar 2015

 Page 1 of 6   Next›  Last» 
 News item: