News for Sweden

 Page 1 of 27   Next›  Last» 

Support Prof. Olle Johansson's research
Sweden Created: 28 Jul 2022
Professor Olle Johansson is a world-leading authority in the field of EMF radiation and health effects. Among many achievements he coined the term ”screen dermatitis” which later on was developed into the functional impairment electrohypersensitivity which recognition mainly is due to his work. He has also been a guest professor as well as adjunct professor in basic and clinical neuroscience at the Royal Institute of Technology, Stockholm.

Johansson’s ongoing research will further improve our understanding of how and why electromagnetic fields are harming humans, other animals, plants and bacteria.

Please go to the link below to donate to Prof. Johansson's important research:
https://research.radiation.dk/
Click here to view the source article.
Source: Mast-Victims.org, H. Eiriksson, 28 Jul 2022

Health Council of the Netherlands and evaluation of the fifth generation, 5G, for wireless communication and cancer risks
Sweden Created: 23 Oct 2021
Currently the fifth generation, 5G, for wireless communication is about to be rolled out worldwide. Many persons are concerned about potential health risks from radiofrequency radiation. In September 2017, a letter was sent to the European Union asking for a moratorium on the deployment until scientific evaluation has been made on potential health risks (http://www.5Gappeal.eu). This appeal has had little success. The Health Council of the Netherlands released on September 2, 2020 their evaluation on 5G and health. It was largely based on a World Health Organization draft and report by the Swedish Radiation Safety Authority, both criticized for not being impartial. The guidelines by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection were recommended to be used, although they have been considered to be insufficient to protect against health hazards (http://www.emfscientist.org). The Health Council Committee recommended not to use the 26 GHz frequency band until health risks have been studied. For lower frequencies, the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection guidelines were recommended. The conclusion that there is no reason to stop the use of lower frequencies for 5G is not justified by current evidence on cancer risks as commented in this article. A moratorium is urgently needed on the implementation of 5G for wireless communication.
Key Words: 5G, Cancer risk, Health Council Netherlands

Core Tip: In this comment, guidelines for radiofrequency radiation are discussed in relation to a recent evaluation by the Health Council of the Netherlands. The Committee recommends that for the deployment of 5G the frequency band 26 GHz should not be used. For lower frequencies, the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection guidelines are recommended. However, these guidelines are not based on an objective evaluation of health risks, which is discussed in this paper.

Hardell L. Health Council of the Netherlands and evaluation of the fifth generation, 5G, for wireless communication and cancer risks. World J Clin Oncol 2021; 12(6): 393-403 [PMID: 34189065 DOI: 10.5306/wjco.v12.i6.393]

*SNIP* read the entire paper via the source link below...
Click here to view the source article.
Source: World Journal of Clinical Oncology, Lennart Hardell, Jun 24 2021

Sanningen om risker med strålning ifrån basstationer är chockerande
Sweden Created: 22 Jul 2021
Det finns ingen forskning som visar att det inte medför hälsofaror att kroniskt helkroppsexponeras för nivåer av mikrovågsstrålning som nu blivit vanliga från basstationer för 3G, 4G eller 5G. Det är den chockerande sanningen som döljs för allmänheten.

Sedan över ett år tillbaka har mätningar gjorts av mikrovågsstrålning från basstationer i flera städer i Sverige. Mätningarna visar att strålningen ökat massivt på mycket kort tid under 5G-utbyggnaden. När jag själv började mäta strålning i samband med utbyggnaden av 3G år 2003 ansågs några tusen mikroWatt per kvadratmeter vara ovanligt högt. Det var känt redan då att så höga nivåer innebar hälsorisker vid långvarig helkroppsexponering. Nu erhålls närmare tusen gånger högre mätvärden, över en miljon mikroWatt per kvadratmeter i maxvärde, på flera platser i större städer, exempelvis på Sergels Torg, på Järntorget eller i Johanneshov i Stockholm. De här nivåerna är tusen till tiotusen gånger högre än de nivåer från och med vilka upprepad forskning har redovisat att ökad risk för ohälsa inklusive ökad risk för cancer föreligger. Det är så höga nivåer att friska vältränade män får typiska symptom för påverkan av mikrovågsstrålning inom 30 minuter på dessa platser: huvudvärk, tryck över bröstet, hjärtklappning, tinnitus.

Effekter kända sedan 50 år

Många människor kontaktar såväl oss som myndigheterna och vittnar om svåra hälsobesvär och symptom. Vid mätningar av strålningen i bostäderna visas generellt nivåer som ligger långt under de nivåer som är tillåtna i Sverige. Symptomen som de erfar är sedan 50 år tillbaka beskrivna som en effekt av exponering för mikrovågsstrålning. Symptombilden fick benämningen mikrovågssyndromet och innefattar sömnsvårigheter, huvudvärk, tinnitus, utmattning, depression, ångest, hjärtklappning och tryck över bröstet. Andningsproblem har under det senaste årets massiva ökning av mikrovågsstrålning seglat upp som ett allt mer frekvent symptom.

Trots att de omvittnade symptomen är kända och upprepat visade sedan 50 år tillbaka, åser myndigheterna passivt den exploderande strålningsökningen och avvisar inkommande vittnesmål, forskningsresultat som bekräftar hälsorisker och hundratals forskares varningar om skadlig hälsopåverkan.

”Låga nivåer”

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, argumenterar för att strålningen är harmlös, att de omvittnade och rapporterade symptomen som motsvarar mikrovågssyndromet måste ha andra orsaker. De påstår, trots de sedan 50 år väl beskrivna effekterna, att det skulle saknas ”vetenskapligt grundade misstankar om att så låga nivåer innebär några hälsorisker”.

Strålsäkerhetsmyndigheten menar vidare att det rör sig om ”låga nivåer” av strålning från basstationer. Och eftersom de gör gällande att det rör sig om ”låga nivåer”… ”bedömer myndigheten att det inte finns några hälsorisker med exponeringen från basstationer för mobiltelefoni, trådlösa datornätverk och liknande sändare.”

Så förvandlas höga nivåer till ”låga”

SSM påstår att nivåerna är låga eftersom de jämförs med det så kallade ”referensvärdet”. Referensvärdet är extremt högt i förhållande till kända hälsoeffekter. Det är när SSM jämför med ett extremt högt värde som uppmätta nivåer framställs som ”låga”. Ungefär på samma sätt som någon kan hävda att en extremt hög låneränta på 50 procent är låg vid jämförelse med en ränta på 500 procent.

SSM:s ”referensvärde” baseras på en föråldrad inställning till hälsorisker med mikrovågsstrålning etablerad av den amerikanska militärindustrin på 1950-talet. För 70 år sedan ansågs det att mikrovågsstrålningen endast kan skada hälsan om den är så stark att du värmdes upp med en grad inom 30 minuter. Detta var under samma tid som tobak, asbest, dioxin (Agent Orange) med flera i dag erkänt hälsoskadliga ämnen, också ansågs som ofarliga.

Skyddar inte mot mikrovågssyndromet

Därför skyddar referensvärdet fortfarande idag endast mot omedelbara uppvärmningseffekter. Detta värde, som gäller för tillåten strålning från basstationer, WiFi-routrar med mera, är framtaget av den tyska organisationen ICNIRP som har tydliga kopplingar till telekomindustrin enligt en granskande rapport från två EU-parlamentariker publicerad år 2020. För den berörda industrin, telekombolagen och militärindustrin, är referensvärdet av mycket stor betydelse. Ericsson har exempelvis för ett par år sedan redovisat att det blir i stort sett omöjligt att bygga ut 5G om referensvärdet skulle vara 100 gånger lägre, i höjd med det gränsvärde som gällde i Östeuropa redan på 1960-talet samt exempelvis i Schweiz och i Italien.

SSM:s referensvärde skyddar inte mot skadliga effekter av den form av exponering under längre tid, under flera år, som är aktuell från basstationer för 3G, 4G och 5G. Det innebär vidare att det saknar skydd mot de många skadliga hälsoeffekter som omfattande forskning visat föreligger med exponering vid nivåer under referensvärdet, exempelvis ökad risk för cancer, DNA-skador, oxidativ stress och påverkan på det centrala nervsystemets funktion, det vill säga det som redan för 50 år sedan beskrevs som mikrovågssyndromet efter studier av yrkesexponerade i Östeuropa.

Forskning saknas helt

Det påstås även av såväl SSM som ICNIRP att referensvärdet, som tillåter exponering för 10 000 000 mikroWatt per kvadratmeter mätt som medelvärde under sex minuter och ett maxvärde som kan vara tusen gånger ännu högre, skulle vara baserat på omfattande forskning. Och eftersom referensvärdet gäller för exponering för strålning under längre tid, tror säkert många att det finns forskning som visat att det går bra att under längre tid helkroppsexponera människor för så höga nivåer utan skadlig hälsopåverkan? Inte kan väl telekombolagen tvångsutsätta svenska folket för mikrovågsstrålning under längre tid vars hälsokonsekvenser man inte i förväg har undersökt?

Det chockerande svaret är att det finns ingen forskning som visar att det inte medför hälsofaror att helkroppsexponera människor för 2G, 3G, 4G, 5G under längre tid, inte ens under enbart ett år, utan att det medför skadlig hälsopåverkan. Varken vid referensvärdets nivåer och inte ens vid nivåer som är 1000 gånger lägre.

Experter med kopplingar till Ericsson och Telia

Professor Maria Feychting vid Karolinska Institutet var under flera år vice ordförande för ICNIRP och således medansvarig för ICNIRP:s föråldrade och snäva syn på hälsoriskerna. Hon har fått forskningsfinansiering från bland annat Ericsson och Telia. Hennes nära kollega under många år, professor Anders Ahlbom, också medansvarig för ICNIRP:s referensvärde, har också fått finansiering från dessa bolag. Dessutom har han en bror som under flera år arbetade som lobbyist för Telia i Bryssel. Men Maria Feychting och Anders Ahlbom har trots dessa intressekonflikter haft stort inflytande över de expertutredningar som gjorts vid myndigheter i Sverige, och även inom WHO och EU, och som påstås komma från ”oberoende” experter.

Jag frågade Maria Feychting om vilka studier som visat frånvaro av hälsofaror vid kronisk helkroppsexponering för mikrovågsstrålning från 3G, 4G, 5G var för sig eller i kombination vid referensvärdets nivå eller vid tusen gånger lägre nivåer? Maria Feychting kan inte hänvisa till en enda studie. Hon vägrar, på direkt fråga, bekräfta att det helt saknas sådan forskning. Strålsäkerhetsmyndigheten har på liknande frågor tidigare svarat mestadels undvikande att det aldrig går att visa att något är ofarligt och vid ett tillfälle medgett att det inte finns några sådana studier.

Bevisbördan i miljöbalken

SSM och ICNIRP ger sken av att referensvärdet skulle vara baserat på omfattande forskning sedan decennier tillbaka. ICNIRP:s ordförande Eric van Rongen påstod för ett år sedan att ”det viktigaste för människor att komma ihåg är att 5G inte kan orsaka skada om dessa värden respekteras”. Strålsäkerhetsmyndigheten har påstått att referensvärdet är så försiktigt satt att försiktighetsprincipen i miljöbalken redan är tillämpad. Men skenet bedrar. Den chockerande sanningen är att det helt saknas studier som ligger till grund för påståendet att det saknas hälsorisker vid kronisk helkroppsexponering vid de nivåer som är vanligt förekommande i människors bostäder i närhet av basstationer eller på allmänna platser idag.

Det finns å andra sidan närmare 20 studier som upprepat visat att hälsorisker i form av mikrovågssyndromet eller ökad risk för cancer föreligger vid nivåer som SSM kallar ”låga”. En studie visar ökad risk för ALS. Hälsorisker har visats från och med nivåer som är 100 000 gånger lägre än SSM:s referensvärde. Men de här studierna ignoreras av såväl SSM som ICNIRP.

Vad får bevisläget för konsekvenser rent rättsligt? Enligt den svenska miljölagstiftningen gäller att bevisbördan faller på verksamhetsutövaren som har att visa att strålningen från basstationer inte är skadlig. Dessutom ska åtgärder vidtas för att skydda människors hälsa om det ”finns skäl att anta olägenheter” enligt miljöbalkens 2:a kapitel. Bevisläget är solklart eftersom 1) det helt saknas bevisning om avsaknad av skadlig hälsopåverkan vid referensvärdets nivåer eller ens vid nivåer tusentals gånger därunder samtidigt som 2) upprepad forskning sedan 50 år visat skadlig hälsopåverkan.

Lögner utgör bevisning

Verksamhetsutövaren, det vill säga de stora telekombolagen, hänvisar till Strålsäkerhetsmyndighetens och Folkhälsomyndighetens falska påståenden om att strålningen är ”låg” i förhållande till referensvärdet. De hänvisar gärna även till WHO och EU:s samt de svenska myndigheternas expertutredningar. Dessa expertutredningar domineras av medlemmar i ICNIRP och många av de ingående experterna är inte oberoende från telekombolagen.

De lokala miljökontoren, länsstyrelserna och miljödomstolarna lutar sig lydigt mot myndigheternas bedömningar och påståenden om ”låg” strålning och avsaknad av misstanke om hälsorisker samt expertutredningarna dominerade av ICNIRP, när människor som drabbats av ohälsa på grund av strålning från basstationer gör formella klagomål med hänvisning till miljöbalken. De som drabbas av ohälsa efter att en basstation eller mobilmast satts upp i närheten av bostaden hamnar i en rättslös situation och får skydda sig bäst de kan.

Vem tjänar på det?

Vem tjänar på dessa uppenbara lögner om vad som sedan 50 år är känt om riskerna med mikrovågsstrålningen? Varför ljuger och vilseleder myndigheterna? Varför bortser de från den ökande bevisningen om skadlig hälsopåverkan?

Det handlar bland annat om storföretagen Ericsson och Telia. De har finansierat de två mest tongivande svenska experternas forskning, de som är medansvariga för det föråldrade skyhöga referensvärdet som används som huvudargument för att strålningen från bolagens utrusning och verksamhet är harmlös. 5G anses vara viktigt för Ericssons överlevnad precis som 3G och 4G på sin tid uppgavs vara viktig för bolagets överlevnad.

Begär pappren på bordet

Sveket och bedrägeriet mot det svenska folket i denna fråga är så enormt att det för de flesta framstår som att det omöjligt kan vara sant.

Jag uppmanar alla att ställa de avgörande kritiska frågorna till myndigheterna. Kräv bevisen på bordet för att långtidsexponering för 5G, 4G och 3G i kombination inte medför hälsofaror. Kräv pappren på bordet om vilka studier av långvarig helkroppsexponering för 3G, 4G och 5G som visar att referensvärdet är relevant som skydd mot hälsofaror förenade med långvarig helkroppsexponering för strålning från basstationer. Kräv att den svenska miljöbalken tillämpas så som det var tänkt och att myndigheterna följer förvaltningslagens och regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet. Det senare innebär att de erkänner att majoriteten av forskarna verksamma på området uppmanar till bättre skydd mot bevisade hälsofaror långt under gällande referensvärden och revidering av de föråldrade skyhöga referensvärdena.
Click here to view the source article.
Source: Nya Dagbladet, Mona Nilsson, 21 Jul 2021

Increasing incidence of thyroid cancer in the Nordic countries
Sweden Created: 23 Apr 2021
During use of the handheld wireless phone, especially the smartphone, the thyroid gland is a target organ. During the 21st century, the incidence of thyroid cancer is increasing in many countries. We used the Swedish Cancer Register to study trends from 1970 to 2017: https://www.mdpi.com/1660-4601/17/23/9129

During that time period, the incidence increased statistically significantly in women The increase was especially pronounced during 2010–2017. Increasing incidence was found also in men. Similar results were found for all Nordic countries based on NORDCAN.

These results are in agreement with recent results on increased thyroid cancer risk associated with the use of mobile phones. We postulate that RF radiation is a causative factor for the increasing thyroid cancer incidence.

This article is a follow-up to our previous publication on the same issue: https://bmccancer.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12885-016-2429-4.pdf


The results show that it is important to protect the thyroid gland from exposure to radiofrequency radiation from wireless phones, e.g. the smartphone. It should be used only for short calls always in the speaker mode or using handsfree.
Click here to view the source article.
Source: Lennart Hardell blog, Lennart Hardell, 22 Apr 2021

Appeals that matter or not on a moratorium on the deployment of the fifth generation, 5G, for microwave radiation
Sweden Created: 29 Jan 2020
In a new article the history of an appeal sent to EU on a moratorium on the deployment of 5G is described. The full article can be found here:

https://www.spandidos-publications.com/10.3892/mco.2020.1984

Excerpt:

In an appeal sent to the EU in September, 2017 currently >260 scientists and medical doctors requested for a moratorium on the deployment of 5G until the health risks associated with this new technology have been fully investigated by industry‑independent scientists. The appeal and four rebuttals to the EU over a period of >2 years, have not achieved any positive response from the EU to date. Unfortunately, decision makers seem to be uninformed or even misinformed about the risks. EU officials rely on the opinions of individuals within the ICNIRP and the Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (SCENIHR), most of whom have ties to the industry……In this article, the warnings on the health risks associated with RF presented in the 5G appeal and the letters to the EU Health Commissioner since September, 2017 and the authors’ rebuttals are summarized. The responses from the EU seem to have thus far prioritized industry profits to the detriment of human health and the environment.
Click here to view the source article.
Source: Lennart Hardell blog, 28 Jan 2020

Telecom Ericsson will pay over $1 billion to settle US corruption charges
Sweden Created: 12 Dec 2019
Tech companies have been caught in corruption scandals before, but seldom on this scale. Telecom giant Ericsson has settled with the US Justice Department and SEC for just under $1.1 billion over charges of extensive corruption in several countries, including China, Saudi Arabia and Vietnam. The company had been accused of violating the Foreign Corrupt Practices Act between 2000 and 2016 by bribing officials to land customers, falsifying its records and failing to use "reasonable" accounting controls. The SEC, meanwhile, charged Ericsson with bribery that took place between 2011 and 2017.

The settlement leaves Ericsson largely free of criminal convictions that could have led to sanctions and other stiff penalties, although its Egyptian branch pleaded guilty to violating the FCPA. It's paying about $520.6 million to the DOJ, while the remaining $539.9 million goes to the SEC. For contrast, companies like HP have paid 'just' tens of millions to settle smaller bribery charges.

Ericsson chief Borje Ekholm (who took the role in January 2017) told the media that he considered the corruption "completely unacceptable," pointing out that some of those involved were executives. The company also said it had taken steps to improve both its ethics and its monitoring.

The deal likely won't make everyone happy. Ericsson's behavior went on for the better part of two decades, but the company will largely be off the hook -- the company said it could handle the settlement with "available funds." Still, the payout is significant enough that it might give other tech firms pause if their anti-corruption policies are lax.
Click here to view the source article.
Source: Engadget, Jon Fingas, 08 Dec 2019

ICNIRP draft on new radiofrequency guidelines is flawed
Sweden Created: 25 Jun 2019
At a meeting in Paris on 17 April 2019 Eric van Rongen, the present ICNIRP chairman presented a draft on new ICNIRP guidelines for radiofrequency radiation (RFR) exposure. The presentation is freely available at the web although labeled as a ’draft – do not cite or quote’.

Most remarkable is that the science on health effects is still based on thermal (heating) effect from RFR just as the evaluations published 1998 and updated in 2009.

In the draft only thermal effects are considered for health effects (page 7). Van Rongen states there is ’No evidence that RF-EMF causes such diseases as cancer’ (page 8).

These comments are based on the power point presentation. However, there is no evidence that non-thermal effects are considered and thus a large majority of scientific evidence on human health effects, not to mention hazards to the environment. Thus the basis for new guidelines is flawed and the whole presentation should be dismissed as scientifically flawed.

If this draft represents the final version on ICNIRP guidelines it is time to close down ICNIRP since their evaluation is not based on science but on selective data such as only thermal effects from RFR, see also www.emfcall.org.

The draft represents a worst-case scenario for public health and represents wishful thinking.
Click here to view the source article.
Source: Lennart Hardell blog, 25 Jun 2019

Birds Can See Earth's Magnetic Fields, And We Finally Know How That's Possible
Sweden Created: 14 Apr 2018
The mystery behind how birds navigate might finally be solved: it's not the iron in their beaks providing a magnetic compass, but a newly discovered protein in their eyes that lets them "see" Earth's magnetic fields.

These findings come courtesy of two new papers - one studying robins, the other zebra finches.

The fancy eye protein is called Cry4, and it's part of a class of proteins called cryptochromes - photoreceptors sensitive to blue light, found in both plants and animals. These proteins play a role in regulating circadian rhythms.

There's also been evidence in recent years that, in birds, the cryptochromes in their eyes are responsible for their ability to orient themselves by detecting magnetic fields, a sense called magnetoreception.

We know that birds can only sense magnetic fields if certain wavelengths of light are available - specifically, studies have shown that avian magnetoreception seems dependent on blue light.

This seems to confirm that the mechanism is a visual one, based in the cryptochromes, which may be able to detect the fields because of quantum coherence.

To find more clues on these cryptochromes, two teams of biologists set to work. Researchers from Lund University in Sweden studied zebra finches, and researchers from the Carl von Ossietzky University Oldenburg in Germany studied European robins.

The Lund team measured gene expression of three cryptochromes, Cry1, Cry2 and Cry4, in the brains, muscles and eyes of zebra finches. Their hypothesis was that the cryptochromes associated with magnetoreception should maintain constant reception over the circadian day.

They found that, as expected for circadian clock genes, Cry1 and Cry2 fluctuated daily - but Cry4 expressed at constant levels, making it the most likely candidate for magnetoreception.

This finding was supported by the robin study, which found the same thing.

"We also found that Cry1a, Cry1b, and Cry2 mRNA display robust circadian oscillation patterns, whereas Cry4 shows only a weak circadian oscillation," the researchers wrote.

But they made a couple of other interesting findings, too. The first is that Cry4 is clustered in a region of the retina that receives a lot of light - which makes sense for light-dependent magnetoreception.

The other is that European robins have increased Cry4 expression during the migratory season, compared to non-migratory chickens.

Both sets of researchers caution that more research is needed before Cry4 can be declared the protein responsible for magnetoreception.

The evidence is strong, but it's not definitive, and both Cry1 and Cry2 have also been implicated in magnetoreception, the former in garden warblers and the latter in fruit flies.

Observing birds with non-functioning Cry4 could help confirm the role it seems to play, while other studies will be needed to figure Cry1's role.

So what does a bird actually see? Well, we can't ever know what the world looks like through another species' eyes, but we can take a very strong guess.

According to researchers at the Theoretical and Computational Biophysics group at the University of Illinois at Urbana-Champaign, whose researcher Klaus Schulten first predicted magnetoreceptive cryptochromes in 1978, they could provide a magnetic field "filter" over the bird's field of view - like in the picture above (click source link below to see image).

The zebra finch study was published in the Journal of the Royal Society Interface, and the robin study was published in Current Biology.
Click here to view the source article.
Source: Science Alert, MICHELLE STARR, 04 Apr 2018

Manifestation i Stockholm den 14 april – skydda barnen från skadlig mikrovågsstrålning
Sweden Created: 3 Apr 2018
På grund av den rådande situation avseende bland annat utbyggnaden av trådlös teknik i samhället, lanserar vi nu en rad kampanjer för att öka trycket på våra folkvalda och för att informera allmänheten.

Var med på manifestation med oss i Stockholm den 14 april !

Syftet med manifestationen är att belysa den ohållbara situationen där små barn dagligen exponeras för skadlig mikrovågsstrålning och där 5G står inför utrullning på bred front utan någon som helst föregående riskanalys. Blir detta dödsstöten för folkhälsan och miljön?

Flera talare kommer att finnas på plats (Mona Nilsson, Gunilla Ladberg, m. fl.). OBS Vill du också säga några ord? Varmt välkommen att inkomma med ett kort manus till oss (max 3 minuter) senast 31 mars.

Sprid till så många som möjligt! Alla som kan uppmuntras att deltaga. Fråga vänner, anhöriga och andra som bryr sig om och är oroade över spridningen av trådlös teknik bland barn och andra känsliga individer.

Det är viktigare än någonsin tidigare att agera och protestera!

Tid:
Lördag 14 april, kl 13:15

Plats:
Sergels torg (“Plattan”) i Stockholm (efter 1 tim “enskild” förflyttning till Mynttorget där manifestationen fortsätter ytterligare 1 tim).

Rubrik:
“Skydda barnen från skadlig mikrovågsstrålning”


I samarbete med Vågbrytaren och Strålskyddsstiftelsen
Click here to view the source article.
Source: Elöverkänsligas Riksförbund, 03 Mar 2018

ICNIRP members authored grossly misleading Govt. report on EMF health effects
Sweden Created: 3 Mar 2018
In 2017 the Public Health Agency of Sweden (Folkhälsomyndigheten) published a report on environmental health issues (Miljöhälsorapport 2017) that included a section on EMF health risks authored by Anders Ahlbom (AA) and Maria Feychting (MF), both professors at the Karolinska Institute. The report from Anders Ahlbom and Maria Feychting is grossly misleading about the available scientific evidence.

Members of ICNIRP

Anders Ahlbom and Maria Feychting dominated all expert evaluations on health risks from low frequency electromagnetic fields and radiofrequency radiation from wireless technology for a decade in Sweden (2003-2011). Furthermore they have been or are still experts to the WHO (MF 2015-2018), the EU (AA 2007, 2009), UK (MF), Norway (MF). They are both also partly responsible for the standards (or reference values) that most countries apply for limiting exposure to electromagnetic fields ICNIRP (AA 1996-2008), MF (2008-now). In all their statements and reports health effects below their own recommended standards from ICNIRP have been dismissed. In 2008 the Karolinska Institutes ethical board draw the conclusion that Anders Ahlboms membership in ICNIRP might be considered as a conflict of interest and therefore should be declared whenever he made any statements related to the issue of health effetcts from electromagnetic fields.
Ties to telecommunications industry

Both receive funding from the telecommunications industry for research. Their statements and reports have consistently during the last 15 years been biased in favour of the telecommunications, IT, and electricity industry’s interest.

Furthermore Anders Ahlbom’s brother, Gunnar Ahlbom, was for a long time a lobbyist for Swedish telecom giant Telia (previously TeliaSonera) in Brussels. At the same time Anders Ahlbom served as an ”independent expert” on several important expert panels, in Sweden as well as at the WHO and EU. At a meeting organized by the European Commission in cooperation with GSM Association and Mobile Manufacturers Forum in Brussels in 2004, Anders Ahlbom was an invited expert to speak on health effects, while his brother Gunnar Ahlbom sat in the audience representing TeliaSonera. Later the same year Gunnar Ahlbom appeared at another meeting as vice chair, EU Affairs, TeliaSonera. In 2011 Anders Ahlbom was not accepted as expert for the evaluation of cancer risks from radiofrequency radiation at the IARC, due to his ties to Gunnar Ahlbom AB a consultant firm.
Biased point of departure

In 2012 Anders Ahlbom declared that his ”starting point” is that there is no reason to beleive that there are any health effects from electromagnetic fields below current standards recommended by ICNIRP (i e by himself). Such a biased point of departure clearly undermines his ability to make an objective review of the accumultating evidence that counters his predetermined opinion. See video
236 scientists don’t agree

By 2018, 236 independent scientists have signed the EMF Scientists appeal asking for a review of the outdated ICNIRP standards that are insufficient to protect human health. Their conclusion is in sharp contrast to the report by Anders Ahlbom an Maria Feychting:

”Numerous recent scientific publications have shown that EMF affects living organisms at levels well below most international and national guidelines. Effects include increased cancer risk, cellular stress, increase in harmful free radicals, genetic damages, structural and functional changes of the reproductive system, learning and memory deficits, neurological disorders, and negative impacts on general well-being in humans. Damage goes well beyond the human race, as there is growing evidence of harmful effects to both plant and animal life…… ICNIRP continues to the present day to make these assertions, in spite of growing scientific evidence to the contrary. It is our opinion that, because the ICNIRP guidelines do not cover long-term exposure and low-intensity effects, they are insufficient to protect public health”
The Environmental Health Report 2017

Below are translations of some very misleading statements made by Anders Ahlbom and Maria Feychting in the Swedish Environmental Health Report 2017.
Low frequency electromagnetic fields

”There is an extensive theoretical and experimental amount of research that has been ongoing in parallel with epidemiological research, but still it has not been possible to identify any biological mechanism that can explain how weak magnetic fields could explain the occurrence of leukemia or any other disease.” ….

….For adults, mainly in the 1980s and 1990s, a large number of diseases were studied in relation to exposure to power frequency magnetic fields. This research includes a number of cancer diseases, several neurodegenerative diseases such as Alzheimer, Parkinson and ALS. Cardiovascular diseases, certain psychiatric illnesses and pregnancy outcomes have also been studied. The research in these areas was originally contradictory, and some studies indicated that there would be a relation to magnetic field exposure, but research has increasingly unequivocally concluded that it is not possible to show any relation between magnetic field exposure and risks for disease. ” (pp 201-202)

”extensive experimental and theoretical research could not find support for this risk”. (for cancer, for childhood leukemia) (p 202)

”Although there is no known mechanism of action for health effects at such low exposure levels (ie under current ICNIRP reference values ​​/ guidelines) extensive experimental and epidemiological research has been conducted, but no health risks have been detected” (page 203)
Radiofrequency fields

”For the general population, the own mobile phone is the most important source of exposure. When the mobile phone transmits at maximum power, the exposure level is close to the reference values ​​recommended by ICNIRP, while the fields from base stations are at least 1,000 times lower. ” ….

….”There are a significant number of studies on mobile phone usage and the risk of brain tumor. With a few exceptions, the results have not shown any increased risk for brain tumor associated with mobile phone usage. ”…..

…..”In it (the study of brain tumor risks for children using mobile phones), there was no increased risk of brain tumors found among children and young people who used mobile phones.” (page 203)

”There are several epidemiological studies of cancer and radiofrequency exposure from radio and television transmitters and base stations for mobile telephony and they show no connection between exposure and cancer.” (p 204)

On page 204, Anders Ahlbom and Maria Feychting argue that the incidence of brain tumors in the brain tumor statistics has been stable since the introduction of mobile phones and that this would indicate that the mobile phone does not increase the risk.
Symptoms and electrohypersensitivity:

”There are no scientific data confirming that exposure to electromagnetic fields causes or contributes to these symptoms” (page 202)

”There is no scientific evidence that support that electromagnetic fields, such as radiofrequency fields associated with mobile telephony or wireless networks, cause the symptoms described by people who perceive themselves as being electrohypersensitive” (page 205).

On page 205: ”There is no scientific support for health risks from exposure to radiofrequency fields below current reference values. Of course, it cannot be ruled out that longer exposure times, special usage patterns or any specific technique would be associated with health risks or there may be risks in relation to non-studied diseases, but there is no scientific reason to suspect this.”

Conclusion

This latest report from professor Anders Ahlbom and Maria Feychting is a clearly false evaluation of the available scientific littterature. It is yet another striking example that Anders Ahlbom and Maria Feychting from the Karolinska Institute are not capable of making an objective and honest risk assessment of health risks from electromagnetic fields. The very biased report might be a result of their long standing ties to the industry that benefits from their dismissal of health risks from electromagnetic fields.


More info:

Swedish Radiation Protection Foundations report (in Swedish) on the report from Anders Ahlbom and Maria Feychting. Link:
http://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2017/12/granskning-_felaktigmiljohalsorapport_2017_11_10.pdf
Click here to view the source article.
Source: STRÅLSKYDDSSTIFTELSEN, Mona Nilsson, 08 Feb 2018

 Page 1 of 27   Next›  Last» 
 News item: